Resolusjoner vedtatt på FpUs landsmøte 2012

FpUs landsmøte 2012 vedtok en rekke resolusjoner som kan leses under:

Legalisering av Segway

I Norge har vi en uheldig tradisjon der vi er redde for nye oppfinnelser. I 1978-1989 var det total forbud mot skateboard. I dag er det sterke begrensninger på bruken av motoriserte innretninger. Blant annet er Segway forbudt fordi det klassifiseres som tohjulet motorvogn og ikke tilfredsstiller kravene i kjøretøyforskriften.

Allikevel er det tillat med tråsykler med elektrisk hjelpemotor. Tråsykkelen kan ha en høyere hastighet enn en Segway, men er unntatt kjøretøysforskriften.

Segway er en selvbalanserende innretning som styres ved at man legger vekten sin fremover eller bakover. Den er svært enkel å manøvrere og kan brukes av folk i alle aldre. Det er et miljøvennlig og sikkert alternativ til for eksempel moped.

Segway er nå tillatt i de fleste europeiske land, og man trenger ikke dra lenger enn til Stockholm eller København for å være med på guidet tur på Segway. Det er på tide at Norge også følger med i tiden og legaliserer Segway og andre lignende motoriserte innretninger.

Slutt å regulere ungdom ut av boligmarkedet!

Den sittende regjering har klart å stenge ute ungdomsgenerasjonen fra boligmarkedet. Politikken som føres har gjort at det er svært vanskelig for ungdom å komme inn på boligmarkedet uten hjelp fra familie.
FpU er lei av at det stadig innføres regler og særkrav som gjør at politikerne presser boligprisene langt høyere enn det markedet tilsier. I Aftenposten den 21.mars kunne Veidekke melde at de nye kravene til universell utforming har gjort at identiske leiligheter blir mellom 280 000 og 500 000 kroner dyrere å bygge.

FpU tar til orde for en tiltaksplan for å fjerne unødvendige regler og krav som er med på å gjøre leiligheter dyrere og skvise ut ungdom fra boligmarkedet. Vi ønsker en tiltaksplan som blant annet omfatter:

  • Dobling av BSU-grensen for både årlig og totalt sparebeløp, slik at det blir lettere for   ungdom å spare til egen bolig.
  • Fjerning av dokumentavgiften.
  • Reversering av de fleste nye forskrifter som gjør at alle nye boliger blir dyrere. Dette gjelder blant annet regler om snusirkel i alle rom, krav til antall stikkontakter, krav til størrelse, fargekontraster og andre detaljer på bad osv.
  • Fjerning av formueskatten som vil gjøre det like fordelaktig å investere i andre prosjekter enn flere boliger.
  • Fjerning av egenkapitalkravet. Dette må bankene selv kunne bestemme gjennom sine kredittverdighetsvurderinger.

Uansvarlig kommunepolitikk

Norge består av 429 kommuner – i et land med knapt fem millioner innbyggere. Oslo er Norges største kommune med 600 000 innbyggere, mens Utsira er Norges minste kommune med i overkant av 200 innbyggere.

At Norge består av 429 kommuner betyr 429 ordførere og 429 administrasjoner. Videre fører dette til 429 måter å forvalte norske velferdsgoder på.

FpU mener dagens kommunepolitikk er dårlig forvaltning av skattebetalernes penger. Tall fra SSB viser at en halvering av dagens kommuner vil medføre at samfunnet sparer ca. 2,7 milliarder kroner hver eneste år. Reduserer man antall kommuner til 90, vil de årlige besparelsene summere seg til ca. 4,1 milliarder kroner.

Frivillig kommunesammenslåing etter dagens modell medfører til at de som skal bestemme en eventuell sammenslåing mister innflytelse. Erfaringen er at kommuner ikke slår seg sammen til tross for dårlig kommuneøkonomi.

FpU krever at hensynet til forsvarlig forvaltning av skattebetalernes penger veies tyngre enn hensynet til kommunepolitikerne, og krever derfor en tvungen kommunesammenslåing.

Gi homofile mulighet til å gi blod

FpU ser at Norge i dag har problemer med å skaffe nok blod til å dekke det voksende behovet Blodbanken opplever.
Helsedirektoratets retningslinjer for hvem som kan bli blodgiver, er i dag strenge. Dette mener FpU er avgjørende for mange menneskeliv. Samtidig er det feil at en gruppe skal utestenges fra muligheten for å bli blodgiver, slik det i dag er bestemt at homofile ikke kan bli blodgivere. Dette begrunner Helsedirektoratet med at dette er gruppe som er i større grad utsatt for sykdommer knyttet til samleie.

Dersom Helsedirektoratet viderefører sine strenge retningslinjer for blodgivere, ser FpU ingen grunn til at homofile ikke skal få være blodgivere.

FpU ønsker derfor at homofile på lik linje med alle andre godkjente givere, skal få muligheten til å gi blod.

Superstipend til superstudenter

Flere skoler har en forsøksordning der en kan gjennomføre studiespesialiserende fag på to år i stedet for tre år. Ordningen legger opp til høyere intensitet og stiller dermed større krav til elevene.

Fremskrittspartiets Ungdom vil belønne elever som fullfører videregående skole raskere enn normert med økt stipendandel hvis de tar fatt på høyere utdanning. Dette ekstrastipendet skal reflektere det eleven har spart det offentlige gjennom et kortere og mer intensivt studieløp og vil fungere som et incitament for at flere av de denne ordningen passer for skal kunne velge dette.

FpU ønsker også å gjøre denne forsøksordningen om til et permanent tilbud for elever, og oppfordrer flere fylker om å tilby denne muligheten.

Nei til nullrisikokapitalisme

Etter at finanskrisen begynte å slå store selskaper over ende har politikere verden over vært raus med såkalte redningspakker. Store banker har blitt betegnet som for stor til å feile og dette ble brukt som begrunnelse for å redde selskapet fra konkurs.

FpU vil advare mot å gjøre skattebetaleren til kausjonist for private bedrifter. Et system basert på en fri markedsøkonomi tåler ikke at politikere griper inn og tvinger ulønnsomme og lite innovative selskaper til å overleve.

En politikk basert på såkalte «bailouts» skaper et marked der all risiko plasseres på skattebetalerne. Går bedriftene med overskudd tar eierne utbytte, noe Fremskrittspartiets Ungdom ser på som helt nødvendig for økonomisk vekst. Problemet kommer når bedriften opplever nedgangstider. Disse kan komme enten av egen dårlige tilpasningsevne eller eksterne faktorer. Hvis regningen for store underskudd og konkursfrykt sendes skattebetaleren skapes et pervertert kapitalistisk system med minimal risiko for eierne. Det fører ikke til sunne investeringer og hindrer innovasjon.

Politiske ledere har vanskelig for å akseptere nedgangstider og kortvarig økt arbeidsledighet. Da er veien kort til å gjøre smerten mindre på kort sikt, selv om de langsiktige konsekvensene er ukjente. Det er en essensiell del av en fri markedsøkonomi at ulønnsomme selskaper går konkurs og at nye idéer kan overta kapitalen og arbeidskraften.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.