Sara Økland på FrPs landsmøte 2014

– Folk flest har ikke feber, men det har velferdsstaten

FrPs landsmøte vedtok utredning av sykelønnskutt. Se sentralstyremedlem Sara Berge Økland sin landsmøtetale og les resolusjonen «En bærekraftig velferdsstat».  

Her ser du Øklands tale

Resolusjon nr: 49
Tittel: En bærekraftig velferdsstat
Forslagsstiller: FpU

Norge har gjennom flere generasjoner utviklet en omfangsrik velferdsstat. Dagens velferdsstat er ikke bærekraftig på grunn av økende arbeidsfravær og eskalerende pensjonsutgifter. Velferdsreformer er en forutsetning for at den norske velferdsstaten skal kunne gi gode og trygge tjenester i fremtiden.

Hovedbudskapet i Perspektivmeldingen for 2013 var at velferdsstaten i 2060 vil ha et underskudd på 6,1 prosent av fastlands-BNP. Resultatet forutsetter at dagens velferdsnivå og arbeidsinnsats opprettholdes. Velferdsstatens historie viser at befolkningen stiller stadig større krav til velferdstjenestene. Det er dermed urealistisk at nordmenn vil akseptere dagens kvalitet på velferdsgodene i 2060. Dagens yngre generasjon vil innen få år oppleve en stor forsørgelsesbyrde som følge av «eldrebølgen». I 1970 var det fem personer i arbeidsfør alder for hver pensjonist. Innen 2060 vil antall pensjonister for hver 5. person i arbeidsfør alder være doblet.

Sykefravær
Norge har verdens beste sykefraværsordning, men også et av Europas høyeste sykefravær. Fremskrittspartiet mener at det bør iverksettes tiltak for å redusere sykefraværet. Endret grunnbeløp, innføring av karensdager og redusert sykelønn er tiltak Fremskrittspartiet mener bør bli vurdert.

Uføretrygd
En høy andel av Norges arbeidsstokk er uføretrygdet. Det må ses på tiltak for å få flere ut i arbeidslivet. Fremskrittspartiet vil blant annet – i større grad – benytte gradert uføretrygd og at hver enkeltes uføregrad må vurderes fortløpende. Videre bør en se på muligheten for å redusere minimal til et mer hensiktsmessig nivå.

Pensjon
Offentlige pensjonskostnader vil øke betraktelig de neste årene som følge av demografiske endringer. Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) sin verdi er nå lavere enn offentlige pensjonsfordringer. Dette skyldes blant annet at opptjeningstiden for alle offentlig ansatte er kun 30 år. Med full opptjeningstid vil den totale utbetalingen være 255 milliarder i 2013-kroner.

For å ha mulighet til å innfri de enorme fordringene i fremtiden bør følgende punkter bli vurdert:
– Øke pensjonsalderen når AFP-ordningen skal reforhandles i 2017
– Tilrettelegge for økt bruk av fripoliser
– Øke arbeidsgivers pensjonsforpliktelser og begrense det offentliges ansvar
– Redusere antall offentlig ansatte

Trygdeeksport
Fremskrittspartiet anser trygdeeksport som en utfordring for velferdsstaten. Hele 7 milliarder kroner blir årlig eksportert ut av Norge. Bedret kontroll av norske trygdeutbetalinger er høyst nødvendig for å forsikre at skattebetalernes penger bevilges til korrekt formål. Dette gjelder imidlertid ikke for alderspensjonister, som for igjen får innbetalt premie gjennom et langt arbeidsliv, og ikke trenger incentiver for å komme tilbake i arbeid.

Avslutning
Velferdsstatens nåværende utvikling er ikke bærekraftig og reformer er en absolutt nødvendighet. Oljeformuen vår vil ikke opprettholde dagens velferdsgoder, og fra år 2025 er underskuddet et faktum. Desto tidligere disse reformene gjennomføres, jo større innvirkning vil de ha. Det er derfor behov for en grundig offentlig utredning om hvordan velferdsstaten kan gjøres bærekraftig.

Fremskrittspartiets landsmøte, samlet på Gardermoen 2-4 mai 2014, ber stortingsgruppen bidra til at det opprettes utredningsutvalg som skal foreslå mulige tiltak for å sikre velferdsstatens bærekraft.

 

 

 

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.