Arbeid og velferd

FpU mener det alltid skal lønne seg å jobbe fremfor å motta sosiale stønader. Derfor er vi imot kontantytelser til friske mennesker.

Arbeidsliv

Vi vil fjerne lover og reguleringer som legger unødvendige hindre i veien for at folk kan skaffe seg arbeid. En mer fleksibel arbeidslivslovgivning vil medføre at arbeidsgivere i større grad kan gi en sjanse til dem som trenger det mest, for eksempel unge eller mennesker som har stått utenfor arbeidslivet over lengre tid.

Unge som havner utenfor arbeidslivet, må få bedre oppfølging og større muligheter. Uføretrygd er som å gi opp folks arbeidsevne for all fremtid, selv om deres livssituasjon kan endre seg, mens personer som mottar arbeidsavklaringspenger fremdeles får nøye oppfølging. FpU mener at personer som er uføretrygdet i størst mulig grad skal arbeide etter evne, uten å bli avkortet. FpU er for at unge under 30 år ikke skal få livsvarige sosiale stønader. Det er ikke fordelaktig at mennesker får et avhengighetsforhold til staten, spesielt ikke for den enkelte. 

FpU mener det er viktig å stimulere til lavest mulig sykefravær. Utbetaling av lønn under sykefravær bør ordnes ved at arbeidsgivere overtar mer av ansvaret for dette når arbeidsgiveravgiften fjernes. Det innføres en nasjonal minsteordning for sykefravær der ytelsene til arbeidstakeren reduseres i forhold til ordinær lønn. Det er den enkeltes ansvar å forsikre seg mot nedsatt arbeidsevne.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Liberalisere arbeidsmiljøloven
 • Fjerne arbeidsgiveravgiften for å gjøre det mer lønnsomt å ha folk i arbeid
 • Redusere sykelønnen
 • Innføre én karensdag
 • Tillate at 16-åringer får selge alkohol-og tobakksvarer

Pensjoner

Dagens pensjonsordninger er ikke bærekraftige. Ingen fremtidige generasjoner vil kunne få tilsvarende pensjonsordninger som dagens pensjonister. Derfor må pensjonssystemet reformeres. FpU vil fjerne pensjonsalderen.

Det bør være et privat ansvar å sørge for egen alderdom. FpU vil derfor la folk selv få velge sin spareform. Likevel mener vi at staten bør garantere en minimumspensjon til alle innbyggere.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Fjerne den øvre pensjonsalderen
 • Legge til rette for at folk kan spare til egen pensjon
 • At staten skal garantere en minimumspensjon for alle innbyggere

Arbeidsinnvandring

FpU er positive til arbeidsinnvandring. For å få arbeids- og oppholdstillatelse i Norge forutsettes det at man har tilfredsstillende vandel. Arbeidsinnvandringen bør i hovedsak være midlertidig. Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge må begrenses til en periode på maks tre år, og må løpende fornyes. På sikt kan man opparbeide seg rett til permanent opphold og statsborgerskap.

Arbeids- og oppholdstillatelse må også knyttes opp til en forsikringsordning for de rettighetsbaserte velferdsytelsene det offentlige tilbyr i dag. Inntektsskatten for arbeidsinnvandrere reduseres tilsvarende forsikringspremien.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Være positiv til arbeidsinnvandring
 • For å få arbeids- og oppholdstillatelse i Norge forutsettes det at man har tilfredsstillende vandel
 • At arbeids- og oppholdstillatelsen skal være midlertidig, og begrenses til en periode på maks tre år
 • At arbeids- og oppholdstillatelse må knyttes opp til en forsikringsordning 
 • Innføre et hurtigløp for å få godkjent utdanning fra utlandet. 

Sosialpolitikk

Norge trenger en sosialpolitikk som stiller krav til mottakerne av offentlige ytelser. Det skal alltid lønne seg å jobbe, derfor mener FpU at sosialpolitikken i størst mulig grad skal gjenspeile dette. Videre skal det være aktivitetsplikt for alle som mottar sosialhjelp, så langt det er mulig. FpU mener at de aller fleste velferdsytelser skal være forbeholdt norske statsborgere.

Med FpUs skattepolitikk vil folk få beholde mer av sine egne penger og dermed være i stand til å finansiere sine egne velferdsgoder gjennom private forsikringer. Vi vil la alle forsikringsselskaper konkurrere om kundene i stedet for at alle innbyggerne skal tvinges inn som kunder i folketrygden. FpU vil erstatte dagens folketrygd med en obligatorisk trygdepremie som alle kan plassere i forsikringsselskapet de selv ønsker.

Alle skal ha mulighet til å leve et anstendig liv uten nød. Fattigdomsbekjempelse må imidlertid rettes mot dem som virkelig har behov for hjelp, der behovsprøving er avgjørende. Av den grunn vil vi ha et absolutt fattigdomsmål som definerer hva man til enhver tid har behov for av nødvendige goder.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Innføre aktivitetsplikt for alle som mottar sosialhjelp
 • At alle velferdsytelser skal være forbeholdt norske statsborgere
 • Erstatte dagens folketrygd med en obligatorisk trygdepremie i et valgfritt forsikringsselskap
 • Ha et absolutt fattigdomsmål, slik at behovsprøving ligger til grunn for fattigdomsbekjempelse
 • Innføre en dynamisk dagpengesats