Dyrevern

Mange dyr i Norge lider, enten fordi de ikke blir tatt ordentlig vare på, eller fordi noen mennesker utsetter dem for skade. FpU mener at dyr fortjener å ha det godt, uavhengig av om de er ville dyr, produksjonsdyr eller kjæledyr. Alle dyr har en egenverdi og vi ønsker å gjøre det klart i straffeloven at vold mot dyr er mer alvorlig enn skadeverk mot annen eiendom.

Dyrepoliti

Vi har en rekke ganger sett oppslag i diverse media om dyr som blir plaget og torturert av mennesker. Tidligere har det vært Mattilsynet som har hatt ansvar for dyrs velferd, noe de ikke har tatt på alvor. Dyrene våre ender alltid opp som den tapende parten når det meldes om dyremishandling, og det er ikke akseptabelt.  

Fremskrittspartiet i regjering har talt dyrenes sak og satt i gang en prøveordning med dyrepoliti for å sørge for at kriminalitet mot dyr blir tatt på alvor. Dette er et steg i riktig retning for å sørge for at alle dyr har et godt liv. Sverige har i lengre tid hatt dyrepoliti. Erfaringer fra Sverige viser at flere anmelder dyremishandling og at flere saker som innebærer vold eller omsorgssvikt blir etterforsket.

FpU vil også ha strengere straffer for dyremishandling, samt sørge for at dem som er tatt for kriminalitet mot dyr, ikke får ha dyr i fremtiden.

Mennesker som utfører grov vold rettet mot dyr har lettere for å mishandle andre mennesker, viser undersøkelser fra Sverige. I hele 70 % av tilfellene hvor dyr har blitt utsatt for grov vold, har også ektefelle/samboer eller barn blitt mishandlet. Dyrepoliti kan dermed medføre at også vold mot mennesker bli avdekket og straffeforfulgt.

Dyr foran religiøse skikker

FpU mener at ingen religion er viktigere enn dyrs beste. Derfor vil vi forby all rituell slakt i Norge, samt import av dette. Dette er med tanke på de groteske metodene som blir brukt i flere andre land. På generelt grunnlag mener FpU at produkter som er et resultat av produksjon eller praksis som ikke er tillatt i Norge, heller ikke skal kunne importeres til Norge fra andre land.  

Avskaffe pelsdyrnæringen

FpU ønsker ikke å gi penger til pelsdyrnæringen. Fremskrittspartiet i regjering har allerede sørget for kraftige kutt i pengestøtten til pelsdyrbøndene, og det er en god start på å fjerne denne pengestøtten helt. Altfor ofte ser man at dyrevelferden i pelsdyrnæringen ikke er god nok. FpU tar sterk avstand fra dyremishandling, og ønsker derfor en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Vi ønsker også å stanse avl av dyreraser som medfører genetiske helseskader eller lidelser for dyrene.

Hundeloven

Dagens hundelov er urettferdig, utdatert og rammer uskyldige hunder, samt at den hindrer hunder det rettsvesenet de fortjener. FpU mener at det ikke finnes farlige hunderaser, bare farlige hundeeiere. Det er ikke dyrene som skal straffes for noe mennesker har gjort og derfor må hundeloven endres. FpU vil oppheve forbudet mot enkelte raser, samt såkalte farlige raser.

FpU vil:

  • Utvide dyrepolitiet til å gjelde i hele Norge
  • At dyremishandling skal straffes med strengere straffer enn i dag
  • At dyremishandlere skal bli fratatt retten til å ha dyr for alltid
  • Gi mer frihet til husdyreierne for å beskytte dyrene sine mot angrep fra rovdyr
  • Gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen
  • Gjøre det klart i straffeloven at dyr har egenverdi
  • Forby rituell slakting
  • Forby avl av hunderaser som medfører lidelse for dyrene
  • Endre hundeloven og fjerne forbudet mot enkelte hunderaser