Familie

FpUs familiepolitikk bygger på fleksibilitet og valgfrihet. Vi ønsker derfor å legge best mulig til rette for at hver enkelt familie står fritt til å ta de valg som de mener passer best for seg og sine.

Samliv

FpU ønsker ikke å favorisere enkelte samlivsformer fremfor andre, og vil således at alle skal kunne bli vurdert som adoptivforeldre eller fosterforeldre uavhengig av seksuell legning og samlivsform. FpU ønsker å tillate surrogati i Norge.

FpU er opptatt av at hver enkelt skal ha frihet til å organisere livet sitt på den måten han eller hun måtte ønske. Ekteskap er en privatsak. Derfor mener FpU at ekteskapsloven bør fjernes. Det går likevel en grense for denne friheten, og den slutter om man skader andre. Det betyr at FpU støtter et forbud mot incest. 

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Tillate surrogati og assistert befruktning
 • Fjerne ekteskapsloven

Enkeltmennesket

Livet er vårt eget, og vi skal få bruke det som vi vil. Alle mennesker er like mye verdt. Når vi får frihet til å utfolde oss og søke lykke, får vi et mangfold av mennesker. Vår politikk bygger på valgfrihet og respekt for andres valg. Vi mener enkeltmennesket skal bestemme over egen kropp og eget liv. Vi vil legge til rette for at den enkelte familie kan ta de valgene som er best for seg. 

FpU mener det bør være opp til den enkelte å bestemme om man ønsker å endre juridisk kjønn eller ikke, og vi mener at det ikke skal være et krav om kirurgisk inngrep for å få lov til å endre juridisk kjønn. 

Fremskrittspartiets Ungdom vil: 

 • Tillate aktiv dødshjelp
 • Åpne for at homofile skal få gi blod
 • Fjerne sexkjøpsloven
 • Anerkjenne at det finnes to kjønn

Abort

Dagens abortlov fungerer, og rett til selvbestemt abort er en viktig rettighet og frihet for kvinner. FpU mener at grensen for selvbestemt abort skal settes til uke 18.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Beskytte kvinners rett til selvbestemt abort
 • Støtte dagens abortlov
 • Alle mennesker har rett til å kjenne identiteten til sine biologiske foreldre, når man når myndighetsalderen

Barnevern

Barnevernet skal alltid legge barnets beste til grunn. Vi må styrke barnevernets forebyggende innsats. Det er viktig å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Derfor er det viktig å ha et profesjonelt barnevern som er mer tilgjengelig for folk, slik at det er lettere å oppsøke og få hjelp og veiledning. 

Mange omsorgsovertakelser kunne ha vært unngått om barnevernet hadde spilt en mer rådgivende rolle overfor foreldrene. FpU mener at myndigheten til å treffe avgjørelse om tvangstiltak skal legges til det ordinære rettsapparat. Dersom tvangstiltak iverksettes fra barnevernets side, skal dette behandles av det ordinære rettsapparatet umiddelbart.

Fremskrittspartiets Ungdom mener:

 • At det er familiens oppgave å oppdra sine barn
 • At barnevernet er en instans for å sikre barns rettigheter og trygghet ved behov for veiledning og rådgivning innad familien, eller omsorgsovertakelse

Økonomisk støtte for småbarnsforeldre

FpU vil gjennom en lavere skattlegging sette familien i stand til å finansiere eventuelle barnehage- og skolefritidsordninger selv. FpU er derfor motstander av kontantstøtten og barnetrygden. FpU vil i tillegg at foreldrene selv fordeler fødselspermisjonstiden mellom seg. FpU mener heller ikke samfunnet skal betale for at folk får barn. Derfor vil vi fjerne barnetillegget.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Fjerne kontantstøtten
 • La foreldrene fordele fødselspermisjonen uten statlig innblanding