Helse og eldreomsorg

Helsepolitikk er en viktig prioritering for FpU. Det viktigste vi kan gjøre for helsevesenet er mer valgfrihet, dette prinsippet er gjennomgående i all vår helsepolitikk. I og med FpU mener narkotikamisbruk bør behandles som et helseproblem, er ruspolitikken en del av FpUs helsepolitikk.

Valg av helsetjenester

FpU ønsker at folk selv skal få bestemme hvem som skal levere deres helsetjenester, og at alle innbyggere skal være sikret behandling i et privat helsesystem. For FpU er det ikke viktig hvem som driver tjenestene, så lenge de er gode.

Helsekøene er et stort samfunnsproblem. Helsekøene kan enkelt reduseres ved at man benytter seg av ledig kapasitet hos private aktører og betaler noen kroner ekstra for at pasienter står kortere tid i kø.

Ruspolitikk

Det er ikke statens oppgave å straffe folk som tar dårlige valg som kun rammer egen helse. Vi ønsker derfor å legalisere og regulere omsetning av alle former for narkotiske stoffer.

FpU mener også at dagens alkohollovgivning må liberaliseres. Salg av alkohol bør kunne følge utsalgsstedenes åpningstider, og aldersgrensen for kjøp av alkohol og tobakk bør settes til året man blir myndig. Man får ikke en sunn alkoholkultur ved å gjøre bruken skambelagt, tvert imot.

Norge bør føre en narkotikapolitikk som tar hensyn til de narkomane og deres helse. FpU mener misbruk av narkotika bør behandles som et helseproblem. Brukerne bør derfor ikke straffes, men tilbys behandling.

Eldreomsorg

Eldreomsorgen har alltid vært viktig for FpU, vi vil gi våre eldre den beste omsorgen. Derfor mener vi at eldreomsorgen i utgangspunktet bør privatiseres. Men som et steg på veien mener vi at det er en statlig oppgave å finansiere eldreomsorgen. Kvaliteten i eldreomsorgen skal ikke være avhengig av kommuneøkonomien. Samtidig ønsker vi at de eldre selv skal få velge hvilket sykehjem de skal bo på. Slik sikrer vi en lik eldreomsorg i hele landet og valgfrihet til dem som bygget landet.

FpU vil:

  • Helprivatisere helsevesenet og åpne opp for finansiering gjennom private forsikringer
  • Redusere helsekøene gjennom å sørge for at staten benytter seg av ledig kapasitet hos private aktører
  • At alle mottakere av omsorgstjenester selv skal kunne bestemme over sine egne liv uten begrensninger som går utover deres valgfrihet i hverdagen
  • Privatisere eldreomsorgen. Vi mener likevel at et viktig steg i riktig retning er statlig finansiering
  • Likestille private og offentlige eldresenter. De eldre skal selv få velge hvor de vil pleies
  • At dagens ruspolitikk må liberaliseres
  • At rus- og narkotikamisbruk må behandles som et helseproblem