Helse og omsorg

Det er grunnleggende at innbyggerne er ansvarlige for egen helse. Det er opp til det enkelte individ å ta valg for egen helse, og staten bør ikke vedta forbud på helseområdet.

FpU mener at frihet for den enkelte skal gå foran hensynet til folkehelsen, og kan kun unntaksvis brytes dersom storsamfunnets liv og helse er i fare.

Helsetjenester

FpU ønsker at folk selv skal få bestemme hvem som skal levere deres helsetjenester, og at alle innbyggere skal være sikret behandling i et konkurranseutsatt helsesystem. FpU anser sykehus og helseinstitusjoner som såpass viktige at det ikke kan overlates til offentlig sektor å drive.

All den tid vi har et offentlig helsevesen, anser FpU helsekøene som et stort samfunnsproblem. Helsekøene skal reduseres ved at man benytter seg av ledig kapasitet hos private aktører.

Så lenge vi har et offentlig helsevesen skal frihet og valgfrihet være grunnleggende rettigheter. Disse rettighetene skal ikke nektes eller krenkes selv om man trenger hjelp til hverdagslige gjøremål og mottar omsorgstjenester. FpU mener at alle mottakere av slike tjenester ikke skal få begrensninger som reduserer deres valgfrihet i hverdagen.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Konkurranseutsette helsevesenet og åpne opp for finansiering gjennom private forsikringer 
 • Redusere helsekøene gjennom å sørge for at staten benytter seg av ledig kapasitet hos private aktører 
 • Mottakere av omsorgstjenester skal selv kunne bestemme over sine egne liv uten begrensninger som går utover deres valgfrihet i hverdagen
 • Tannhelsetjenesten faller inn under egenandelsordningen

Eldreomsorg

FpU mener at eldreomsorgen må konkurranseutsettes. Som et steg på veien mener vi at det finansielle ansvaret skal flyttes fra kommune til statlig finansiering. Kvaliteten i eldreomsorgen skal ikke være avhengig av kommuneøkonomi. Private og offentlige omsorgstjenester skal være likestilte når det gjelder finansiering, slik at de eldre fritt kan velge hvor de vil bo når de trenger hjelp, uavhengig av hvem som leverer tjenesten.
Det mest sentrale i FpUs eldreomsorg er valgfrihet. Eldre som har et behov for hjelp skal fremdeles få lov til å bestemme over sin egen hverdag. Eksempler på dette er muligheten til å velge når man vil stå opp, hvilken mat man får og hvor man vil bo.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Innføre statlig finansiering av eldreomsorgen
 • Konkurranseutsette eldreomsorgen
 • Likestille private og offentlige omsorgstjenester
 • De eldre skal selv få velge hvor de vil bo

Organdonasjon

FpU mener dagens ordning for organdonasjon fungerer bra, hvor det er primært de pårørende som avgjør om organene skal doneres, etter forespørsel fra helsepersonell. FpU ønsker derimot en ordning hvor man kan registrere om man ønsker å være organdonor eller ikke. Man er ikke automatisk registrert i registeret fra fødselen av, men må aktivt registrere seg selv. Registeret skal sikre at etterlatte ikke kan overkjøre den enkeltes ønsker ved dødsfall. 

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Innføre et register over organdonorer med aktivt samtykke
 • At det skal være mulig å motta økonomisk godtgjørelse for blodgiving 

Ruspolitikk

FpU mener salg av rusmidler skal følge utsalgsstedenes åpningstider, og at alkoholloven og tobakksskadeloven må liberaliseres for kun å omfatte personer under den fastsatte aldersgrensen. Aldersgrensen for kjøp av slike varer settes til myndighetsalder. FpU motsetter seg lisensordninger for å omsette lovlige rusmidler. Som en erstatning til dagens ordning kan man imidlertid fradømmes retten til å selge disse produktene.

Norge bør føre en ruspolitikk som tar hensyn til de rusavhengige og deres helse. FpU mener misbruk av ulovlige rusmidler bør behandles som et helseproblem. Brukerne bør derfor ikke straffes, men tilbys behandling. Politiets innsats bør rettes mot smuglere og bakmenn som driver organisert kriminalitet.

FpU mener prinsipielt at det ikke er statens oppgave å straffe folk som tar dårlige valg som kun rammer egen helse. Vi ønsker derfor å legalisere og regulere omsetning av alle former for rusmidler. I tillegg vil FpU utvide dagens ordning ved bruk av ulovlige rusmidler som legemiddel, dersom det kan dokumenteres å ha en positiv medisinsk effekt

Fremskrittspartiets Ungdom mener:

 • At reklame for, og tilbud på, rusmidler skal tillates
 • At aldersgrensen for bruk av rusmidler skal settes til myndighetsalderen
 • At staten ikke skal bestemme hvem som får omsette lovlige varer 
 • At salg av rusmidler skal være åpent så lenge utsalgsstedene selv ønsker
 • At salg og produksjon av tobakksfri nikotinsnus tillattes
 • At påbudet om «Plain pack» avskaffes
 • At bruk og omsetning av alle rusmidler skal legaliseres og reguleres