Ideologi og verdigrunnlag

Liberalismen ligger til grunn for vår politikk. Liberalismen er en frihetsideologi som bygger på enkeltmenneskets grunnleggende rett til liv, frihet og eiendom. FpU arbeider for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep, og vi ønsker et samfunn som setter enkeltmenneskets frihet først.

FpU mener at statens viktigste oppgave er å beskytte innbyggernes grunnleggende friheter og statens ytre grenser. En forutsetning for et stabilt samfunn er at befolkningen har et felles verdigrunnlag. FpU mener dette verdigrunnlaget skal samsvare med våre prinsipper. Alle skal få utvikle og forme sitt liv slik de selv ønsker, så lenge dette ikke krenker andres rett til tilsvarende frihet. FpU oppsummerer dette som at “min frihet slutter der din begynner”. Frihet og personlig ansvar henger uatskillelig sammen. Den enkelte må derfor selv ta konsekvensene av sine valg.

Personlig frihet

Livet er vårt eget, og vi skal få leve det som vi vil. Vi vet best selv hvordan vi lever det. Samfunnet utvikles best hvis mennesker får frihet til å utfolde seg og søke sin lykke. Vi aksepterer andres valg så lenge de ikke skader oss.

Frihet under ansvar

Personlig ansvar er en naturlig konsekvens av personlig frihet. Man står selv ansvarlig for sine suksesser og fiaskoer, og må selv ta konsekvensene av sine handlinger. På samme måte som man får høste fruktene av sitt arbeid og talent, så må man akseptere resultatet av sine negative livsvalg og prioriteringer.  

Mindre stat og mer privat

En begrenset statsmakt gir økt personlig frihet. Markedet sikrer forbrukere valgfrihet og konkurranse. Statens oppgaver bør begrenses til det markedet ikke kan løse. Et fritt marked uten unødvendig innblanding fra staten er den beste garantien for at mennesker kan eksperimentere og utvikle seg, og at samfunnet kan oppnå fremskritt. 

Et fritt marked

Kapitalismen sørger for at det er lønnsomt å hjelpe eller tilby en vare eller tjeneste til noen som trenger det. Dersom ingen har behov for det, har man heller ikke livets rett. Et fritt marked sikrer at alle er avhengig av hverandre, og ikke av staten, og at man er tjent ved å øke livskvaliteten til andre.