Innvandring og integrering

FpU er i utgangspunktet for fri innvandring. Fri ferdsel på tvers av landegrenser er et viktig liberalistisk prinsipp. Likevel må vi erkjenne at den massive velferdsstaten vår dessverre ikke er forenlig med fri innvandring. Det vil ikke være bærekraftig, hverken på kort eller lang sikt. 

Ingen skal måtte leve i land eller områder hvor ens grunnleggende rettigheter til liv, frihet og eiendom trues. Derfor er FpU tilhengere av internasjonalt samarbeid for å hjelpe mennesker i nød og på flukt. 

Det er mange mennesker som trenger hjelp. For FpU er det viktig at vi prioriterer nødhjelp og bistandsmidler slik at vi kan hjelpe flest mulig mennesker for hver krone. Derfor vil FpU hjelpe mennesker i trygge nærområder utenfor konfliktområder, fremfor å hente dem til Norge. Det er slik vi får hjulpet flest mulig mennesker i nød.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Føre en streng innvandringspolitikk, da en fri innvandring ikke er forenlig med en velferdsstat
 • Hjelpe flere mennesker i nød i trygge naboland
 • Erstatte asylinstituttet med forhåndsuttak og en internasjonal kvoteordning
 • Etablere mottakssentre i nærheten av konfliktsoner
 • At mennesker som skal få politisk asyl i hovedsak skal få dette i sine geografiske nærområder
 • Øke kravet til forsørgerevne kraftig gjennom å kreve minimum 400.000 kroner i inntekt for å kunne hente ektefelle til Norge.

Integrering

For å skape best mulig samspill i samfunnet er man avhengig av god integrering. Det fører til at man reduserer utenforskap og styrker deltakelsen i samfunnet. FpU mener at en god integrering kommer gjennom å stille krav, derfor mener vi at språk, utdanning og jobb er avgjørende for at de som kommer til Norge skal å en god integrering og like muligheter som resten av befolkningen.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • At innvandrere som går på voksenopplæring, skal være fritatt fra å betale foreldrepenger i barnehagen og på SFO
 • At arbeidstrening i større grad skal inkluderes i voksenopplæring
 • Forby hijab for barn under 15 år

Kvoteflyktninger

Mennesker som er definert som flyktninger av FN skal kunne ha mulighet til å få opphold i Norge. En forutsetning for dette er at man har kjent identitet, og at man har gode muligheter til å integrere seg.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Regulere mottaket av kvoteflyktninger til Norge i henhold til integreringskapasitet.
 • At Norge skal jobbe for at kvoteflyktninger fordeles i et globalt system, som består av kriterier basert på folketall, geografi og hvor man har størst mulighet til å bli integrert.

Statsborgerskap

FpU mener at dagens regelverk for å få statsborgerskap må endres. Det å bli norsk statsborger skal være et høytstående privilegium, og derfor bør det stilles strenge krav for å kunne opparbeide seg retten til å motta et norsk statsborgerskap. FpU mener at bidrag til samfunnet og mulighetene for å stå på egne bein skal vektlegges høyt når tildeling av statsborgerskap skal vurderes.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • At man skal bestå en prøve i norsk språk og grunnleggende samfunnskunnskap for å bli norsk statsborger.
 • At man skal ha en arbeidsinntekt på minimum 3G og være skattepliktig bosatt i Norge i minimum 3 år for å kunne få statsborgerskap.
 • At tilfredsstillende vandel er et absolutt krav for å bli norsk statsborgerskap