Innvandring og integrering

FpU mener at man burde drive en streng, men rettferdig innvandringspolitikk. Personer som kommer til Norge for å drive med kriminalitet skal sendes hjem med en gang. Vi mener at ingen bør forskjellsbehandles på bakgrunn av hudfarge, religionstilhørighet eller etnisk opprinnelse. Det er viktig at innvandrings- og integreringspolitikken fungerer godt, både for våre nye og gamle medborgere.  For og lykkes må alle ta del i samfunnet. Med nye rettigheter følger også nye plikter.

Innvandringspolitikk

Dagens innvandringspolitikk har dessverre noen uheldige konsekvenser. Den norske ordningen med rett til trygd gjør at enkelte av innvandrerne, som kommer til Norge, kommer hit for å utnytte sosiale velferdsordninger. FpU vil stille krav til innvandrere som kommer til Norge, dette mener vi er best for alle. Hvis vi man blir stilt krav til vises det at noen stoler på deg. Vi stoler på innvandrerne til å oppfylle disse kravene, slik at de kan leve livet sitt slik de selv vil. FpU vil også gjøre det strengere å få norsk statsborgerskap. Grensen for å oppnå statsborgerskap økes til 10 års botid. Vi godtar ikke at utlendinger har statsborgerskap fra flere enn ett land. De som kvalifiserer seg, og får statsborgerskap, må avlegge et troskapsløfte.

Integrering

FpU ønsker at innvandrere skal bosettes raskt slik at de kan integreres i det Norske samfunnet så fort som mulig, dette tjener alle på. Hvis de kjappere får lært seg norsk, integrere seg i kultur, lover og regler så er sjansen stor for at de blir ordentlig integrert. FpU mener at det er viktig at mennesker som kommer til Norge blir skikkelig integrert. Det skal derfor settes krav om gode språkkunnskaper og akseptabel kjennskap til lover og regler og norsk kultur.

FpU vil:

  • FpU ønsker en strengere innvandringspolitikk der vi setter krav til enhver som kommer til Norge som innvandrer.
  • At ingen skal forskjellsbehandles på bakgrunn av hudfarge, religionstilhørighet eller etnisk bakgrunn.
  • At grensen for å oppnå norsk statsborgerskap økes til 10 års botid.
  • At personer med oppholdstillatelse sendes hjem straks, hvis de dømmes for kriminelle forhold med straff over tre måneders ubetinget fengsel.
  • Som et obligatorisk vilkår for mottakelse av norsk statsborgerskap kreves det avlagt et troskapsløfte.