Kilma, miljø og energi

Menneskeskapte klimaendringer er et faktum og en stor utfordring for verdenssamfunnet. FpU mener at man må prioritere de klimatiltakene som har høyest effekt og som kutter mest utslipp. 

FpU er motstandere av at klimapolitikk brukes som et påskudd for å innføre flere skatter, avgifter og offentlige inngrep som reduserer markedet og individets frihet.

Klima

Klima er ikke et lokalt problem, men en global utfordring, og krever internasjonale løsninger. FpU er optimistisk til teknologiutvikling, og støtter forskning og innovasjon. Globale utfordringer bør løses med fremskritt, ikke med tilbakegang. FpU ønsker mer forskning på området, for å gjøre fossil energi grønnere og fornybar energi mer lønnsomt. Vi får ikke et grønt skifte med en rød bunnlinje.

Norsk olje og gass har betydelig lavere klimautslipp enn kull. Norge har derfor et internasjonalt ansvar for å produsere olje og gass og forsyne verden med energi, slik at andre land kan fase ut sin kullkraft. 

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Prioritere de klimatiltakene som har dokumentert størst effekt
 • Gå imot økte skatter og avgifter som begrenser friheten
 • Legge føre-var-prinsippet til grunn
 • Fortsette norsk olje- og gassproduksjon så lenge det finnes et marked for det. 
 • Være mot dyre og unødvendige symboltiltak

Miljø

FpU er av den oppfatning at økonomisk og teknologisk vekst legger grunnlaget for effektiv miljøpolitikk. På den måten vil man kunne finne løsninger på våre utfordringer. Derfor vil FpU støtte forskning på miljøvennlige tiltak.

Vi mener det bør lønne seg å velge miljøvennlige løsninger, men ikke at det burde straffe seg å velge andre løsninger. FpU er motstandere av å straffe forbrukere for deres valg, og mener at skatter og avgifter som er innført for å regulere markedet eller enkeltindividet er et feiltrinn. VI vil også kjempe mot politikk som gjør vanlige folks hverdag vanskeligere. FpU vil til enhver tid unngå å bruke skatte- og avgiftssystemet til å styre individer og gruppers atferd.

FpU mener at privat eiendomsrett er en god løsning på mange miljø og klimautfordringer. Mennesker tar bedre vare på sin egen fremfor kollektiv eiendom. Dermed er privat eiendomsrett et godt verktøy til å sikre en fornuftig balanse og bærekraftig utnyttelse. Gjennom private eierskap, vil en kunne oppnå en best mulig garanti for å sikre forsvarlig forvaltning av miljøet, da privat eiendomsrett i motsetning til statlig eierskap, gir en personlig fordel av å drive langsiktig og bærekraftig.

FpU kan unntaksvis støtte miljøtiltak som beviselig fungerer og gir staten færre inntekter.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Ikke begrense frie menneskers liv i miljøsakens navn
 • Bruke eiendomsretten til å sørge for god forvaltning av miljøet
 • Støtte forskning på miljøvennlige tiltak
 • Støtte miljøtiltak som har en dokumentert effekt og som ikke går ut over folks lommebok

En fremtid etter oljen

Oljen og gassen vil ikke ta slutt i nær, overskuelig fremtid. FpU støtter derfor den norske olje- og gassnæringen, og ønsker å tilrettelegge for at oljeeventyret fortsetter langs hele kysten.

FpU mener det er markedet selv som skal regulere hvorvidt olje- og gass er lønnsomt. Vi støtter derimot leterefusjonsordningen for å stimulere til økt leteaktivitet på sokkelen. Leterefusjonsordningen er samfunnsøkonomisk lønnsom og øker sannsynligheten for nye funn og legger til rette for at flere selskaper kan drive med petroleumsaktivitet.

Det er naturlig å stille spørsmål ved hva Norge skal leve av i fremtiden. Som tilhengere av markedet, og gjennom vår tro på individet, mener vi at enkeltmennesker, som frivillig interagerer med hverandre, best vil finne løsninger for morgendagens energikilder. Det er viktig at staten ikke er til hinder for nytenkning og innovasjon. Staten må heller ikke legge ned forbud mot enkelte former for energi, som kjernekraft og forskning på thorium.

Norge har i all tid benyttet seg av de naturgitte fordelene landet vårt har. For at Norge også i fremtiden skal være et land med høy verdiskapning må vi ta i bruk de naturgitte fordelene landet vårt har.

Skal verden klare å møte befolkningsveksten og det økende energibehovet, samtidig som verden reduserer utslippene, er vi helt avhengig av at Norge tilbyr renere energi til kontinentet, og utvikler fornybare energikilder. 

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Tillate olje- og gassproduksjon langs hele kysten
 • Støtte norsk produksjon av og forskning på kjernekraft, herunder thorium
 • Legge til rette for utbygging av hydrogenteknologi i Norge. 
 • La markedet finne løsninger på morgendagens energiutfordringer
 • At Norge skal ta naturressursene i bruk
 • Støtte utvikling av fornybare energikilder
 • Handle energi med Europa
 • Støtte strømkabler til utlandet som er samfunnsøkonomisk lønnsomme
 • Legge forurenser betaler-prinsippet til grunn i klimapolitikken