Kriminalitet

FpU ønsker strengere straffer for volds- og seksualforbrytere og en bedre omsorg for ofre for kriminelle handlinger. Vår ideologi baserer seg på frihet under ansvar, og dersom noen reduserer eller krenker andres frihet må det få konsekvenser. FpUs menneskesyn baserer seg på en sterk overbevisning om at enkeltmennesket må ta ansvar for sine handlinger.

FpUs motto er ”min frihet slutter – der din begynner”. Det betyr at vi ønsker at du skal få gjøre akkurat hva du ønsker med livet ditt, så fremt det ikke går utover andre mennesker. Et slikt system gjør at folk som begår alvorlige og frihetskrenkende handlinger mot andre mennesker, slik som vold- og seksualforbrytelser, blir straffet.

Norge har noen av verdens «snilleste» fengsler. FpU er lei av at man syr puter under armene på forbryterne. Vi mener det er horribelt at mennesker som ødelegger andres liv ved vold, voldtekt og andre forbrytelser, ikke får den straffen de fortjener. Mens ofrene for kriminalitet i dag får mangelfull oppfølging og hjelp i etterkant av forbrytelsen, får kriminelle dagpenger, utdanning og aktivitetstilbud i fengslene.

Voldtektsforbrytelser

FpU irriterer seg over seksualforbrytere og drapsmenn får lave straffer. Det finnes skrekkeksempler på at seksualforbrytere er blitt idømt samfunnsstraff. Dette reduserer rettferdigheten i samfunnet. FpU mener det er uakseptabelt med samfunnsstraff for vold og seksualforbrytelser. Forbrytere som voldtar skal puttes rett inn i fengsel, og strafferammen bør økes fra dagens nivå.

Straff

FpU ser ikke på straff som noe mål i seg selv, men som et middel for å bekjempe kriminalitet. Alle former for straff må ha som hovedmål å hindre nye kriminelle handlinger. FpU ønsker å innføre reell livstidsstraff, og at et fengselsår faktisk er et kalenderår. Vi vil også fjerne kvantumsrabatten slik at kriminelle dømmes for hvert enkelt lovbrudd, og at straffen økes i takt med lovbruddene. FpU ønsker også å avskaffe ordningen med automatisk prøveløslatelse etter at 2/3 av straffen er sonet. FpU vil gi fanger som rømmer eller forsøker å rømme fra fengselet lengre straff.

FpU vil:

  • Strengere straffer for volds- og seksualforbrytelser
  • Ikke bruke samfunnsstraff ved volds- og seksualforbrytelser
  • Gi voldsoffererstatning til offeret
  • La kriminelle sone for hvert lovbrudd han eller hun har gjort, altså fjerne kvantumsrabatten for forbrytere
  • Gjøre om et fengselsår til et kalenderår
  • Avskaffe ordning med automatisk prøveløslatelse etter at 2/3 av straffen er sonet.
  • Innføre straff for å rømme eller forsøke å rømme fra fengsel