Kultur og idrett

Kulturen bør utvikle seg selv etter prinsippene for ytringsfrihet. FpU mener det er opp til den enkelte å definere hva som er kultur, og hvilke kulturtilbud de vil støtte.

Kultur skal ikke påvirkes av det offentlige gjennom overføringer og reguleringer. Alle offentlige kulturtilskudd skal rettes mot barn og unge.

Kulturliv

FpU vil privatisere alle offentlige kulturinstitusjoner. En liberalistisk kulturpolitikk er veien til et fritt og selvstendig kulturliv. Besparelser i offentlige budsjetter er kun en konsekvens av dette, og innsparingen bør i sin helhet gis ut i form av skatte- og avgiftslettelser. På̊ denne måten senkes skattetrykket, og det enkelte menneskes evne til å betale for kultur og idrett øker tilsvarende.

FpU mener at den private eiendomsrett er den beste garanti for at eiendom med historisk eller annen verdi bevares, derfor bør det offentlige ikke ha myndighet til å verne andres eiendom.

FpU mener at frivillige organisasjoner og klubber skal drives selvfinansierende.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Ha et fritt og selvstendig kulturliv som ikke finansieres av offentlige budsjetter
 • Alle offentlige kulturtilskudd skal rettes mot barn og unge
 • Legge ned kulturdepartementet 
 • Ha valgfritt sidemål
 • Lovliggjøre alle former for profesjonell kampsport
 • Avvikle sametinget

Media

Et av de viktigste kjennetegnene til et fritt og demokratisk samfunn, er at media får lov til å arbeide uten noen form for offentlig innblanding og kontroll. Friheten og demokratiet er i fare hvis mediene ikke får utvikle seg fritt for offentlig styring.

For å sikre en mest mulig objektiv og uavhengig presse, må pressestøtten fjernes og NRK selges på det private markedet. 

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Sikre ytringsfriheten og la media arbeide uten offentlig innblanding og kontroll
 • Fjerne pressestøtten
 • Selge NRK på det private markedet

Spillpolitikk 

FpU er av den prinsipielle oppfatning at myndighetene ikke skal blande seg inn i private aktørers pengespill. Det skal heller ikke være noen maksimumsgrense for pengepremier eller -innsats i slike spill. FpU vil tillate privat kasinodrift i Norge. FpU vil likestille pengespill med ordinær næringsvirksomhet. 

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Tillate privat kasinodrift i Norge 
 • Oppheve monopolet på pengespill

Samisk kultur og næring

FpU ønsker å legge ned dagens sameting, ettersom organet i dag i hovedsak kun fungerer som et rådgivende organ. Sametinget ble opprettet for å inkludere det samiske folk i beslutninger som tas innenfor samiske områder, FpU mener at det gjør det motsatte og nedverdiger samer ved å putte samiske politikere på Sametinget uten noe form for makt eller innflytelse. Samer har i dag også full mulighet til å stille til valg til både kommune-, fylkes- og storting. Sametingets oppgaver kan flyttes til regjeringen og tilhørende departementer.

FpU ønsker å liberalisere dagens reindriftspolitikk, det er ikke statens ansvar for at vi har reindrift her i landet. Derfor ønsker FpU å åpne for at de som ønsker å drive med reindrift skal få mulighet til dette, og la markedet styre reindriften i landet. Dette vil føre til flere reindriftsutøvere og høyere kvalitet på varene på sikt.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Legge ned Sametinget
 • Flytte oppgavene til Sametinget til regjeringen i tilhørende departementer
 • Fjerne tilskudd til reindriftsnæringen
 • Liberalisere dagens reindriftsnæring
 • Fjerne Finnmarksloven