Klima og miljø

Fremskrittspartiets Ungdom anerkjenner menneskeskapte klimaendringer,  for å drive en fornuftig klimapolitikk må et hvert politisk parti ta all forskning om temaet på alvor. FpU mener derimot ikke at klimapolitikk brukes som et påskudd for å innføre flere skatter, avgifter og offentlige inngrep som reduserer friheten til folk flest.

FpU mener de andre partiene ser ut til å være mer opptatt av klima- og miljøpolitikken enn saken i seg selv. FpU legger føre-var-prinsippet til grunn. Når man skal kutte i CO2 skal man kutte der det har størst effekt, hvor hver enkelt krone yter mest nytte.

Miljøvennlige løsninger

Den enkelte må gis mulighet til å velge miljøvennlige løsninger. Dette er næringslivet best egnet til å løse, men det offentlige skal legge til rette gjennom lavere avgifter og tilbud som oppfordrer til miljøvennlig handling. Som hovedprinsipp skal forurenser betale for negativ miljøpåvirkning. Avgifter som ilegges på grunn av forurensning bør brukes på tiltak for å redusere forurensingen.

FpU er for en sterk reduksjon av bil- og veirelaterte avgifter. Bedre veier og effektive ringveier utenfor byer og tettsteder vil føre til mindre kø og derav reduserte utslipp.

FpU er for utbygging, videreføring og effektivisering igjennom innovasjon av grønne energikilder. En økt grønn energiproduksjon gir mulighet for en økt eksport av energi til Europa. Dette ganger både miljøet og økonomien i Europa, så vel som i Norge. Vi anser eksport av energi og gass som vårt sikkerhetspolitiske ansvar ovenfor NATO-alliansen og kontinentet.

FpU er motstander av symboltiltak. Vi er opptatt av klimatiltak som fungerer globalt, fremfor det som tar seg fint ut på papiret. Vi anser det ikke å være fornuftsbasert politikk ved å straffe den gjennomsnittlige Normann for han eller hennes private forbruk. Vi vil heller investere i grønn utbygging i Asia, Afrika og resten av verden, hvor utslippsøkningen er den mest drastiske.

Buss

Vi ønsker å gjøre det billigere å ta buss slik at færre velger å bruke bilene. Dette vil føre til mindre køer og mindre utslipp. Vi vil ha barnebillett for alle helt til fylte 18 år. Vi ønsker også et bedret nattbuss-tilbud slik at flere velger bussen, enn at alle tar hver sin taxi. Dette skaper også økt trygghet for ungdom som er sikre på å komme seg trygt hjem på kvelder og i helger, samtidig som det fører til mindre utslipp.

Tog 

Tog er et av de mest miljøvennlige fremkomstmidlene vi har. FpU ønsker å satse på tog, og med Fremskrittspartiet i regjering har satsningen på tog vært rekordhøy. Vi ønsker å gi folk flere valg, og at tog skal være et av disse. Vi vil bygge ut jernbanene, legge til rette for flere avganger og flere ruter slik at det blir lettere og mer attraktivt å ta toget.

Internasjonale avtaler 

FpU mener at det må gjennomføres tiltak for å redusere globale utslipp av giftige og klimafiendtlige gasser. Forurensning kjenner ingen landegrense, derfor bør kutt i utslipp tas der det får størst effekt. Det er viktig at alle politiske miljø- og klimatiltak har høy nytteverdi. Internasjonalt samarbeid for å utvikle teknologi som kan minske forurensning og klimagasser er positivt. Derfor mener FpU at globalt samarbeid er essensielt for å redusere menneskelig innflytelse på klimaet. Klimaendringene er et problem som verden skal løse sammen. FpU er derimot skeptisk til at Norge skal inngå forpliktende internasjonale avtaler uten at alle land er med. Dette er av hensyn til norsk næringsliv og at verdens mest forurensende land må ta del for at kutt i forurensende utslipp skal gi merkbare resultater.

Olje og gass

Norsk olje og gass den reneste i verden når den produseres. Det er derfor et internasjonalt ansvar for oss å produsere norsk olje og gass. Dersom menneskene skulle påvirke klima er det bedre med norsk olje og gass, enn kull. Det er et faktum at kraft fra olje og gass forurenser mindre enn kullkraft. Økonomiske teorier vil konkludere at utfasingen av Norsk olje vil ha en minimal effekt på det globale forbruket. Det manglende tilbudet av olje vil i verstefall erstattes av kull, noe som ikke burde være målet for miljø- og klimadebatten.

FpU gir vår uforbeholdne støtte til norsk olje- og gassnæring, og ønsker å legge til rette for at oljeeventyret fortsetter og utvikles langs hele kysten. Petroleumsnæringen bør få tilgang på nye områder. Det bør gjennomføres en konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. FpU er derfor en sterk motstander av en strukturert avvikling av oljenæringen. Petroleumsnæringen skal stilles overfor svært strenge miljøkrav.

FpU ønsker fri konkurranse blant selskapene for bearbeiding av olje- og gassfelt under norsk kontroll. Alle former for statlige subsidier til petroleumssektoren bør avvikles, samtidig som sen særnorske petroleumsskatten utfases. FpU mener at markedet selv skal bestemme hvorvidt olje og gass er lønnsomt og mener det ikke er statens oppgave og fremskyve en strukturert avvikling av olje- og gassnæringen.

Teknologi

Innovasjon er vårt mest effektive verktøy mot klimaendringene. FpU er optimistisk til teknologiutvikling, og støtter forskning og innovasjon. FpU ønsker mer forskning på området, både for å gjøre fossil energi grønnere og for å gjøre fornybar energi mer lønnsom. En nyere og mer moderne bilpark, eklektisk som fossil, burde være en prioritet. Nye biler, i kontrast til den gamle bilparken, er mer drivstoffs-effektive og sikrere for bilistene. Det vil derfor være hensiktsmessig å redusere skatter og avgifter på nye, drivstoffs effektive biler, på grunnlag av klima og sikkerhet på vei.

FpU er tilhengere av markedet og har tro på at det er enkeltmennesker som frivillig interagerer med hverandre, som vil finne de beste løsningene for morgendagens energikilder (og redusere eget forbruk). Det er det viktig at staten ikke stikker kjepper i hjulene for nytenkning og innovasjon. Staten skal ikke innføre forbud mot enkelte former for energi som atomkraft og forskning på thorium.

FpU vil:

  • Bygge mer og større veier slik at vi får mindre køer og mindre utslipp.
  • Legge føre-var-prinsippet til grunn så lenge der ikke skader individers frihet.
  • Støtte forskning på klima- og miljøvennlige tiltak.
  • Senke bil- og veirelaterte avgifter.
  • Gjøre det billigere og lettere å ta buss for alle.
  • Gå inn for konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
  • Gjøre det lettere og mer attraktivt å ta tog.
  • Støtte norsk produksjon av og forskning på atomkraft, herunder også thorium.
  • La frie mennesker finne løsninger på morgendagens energiutfordringer.