Norge og verden

Vi anser Norges viktigste internasjonale oppgave for å være å jobbe for mer frihandel og fredelig samhandling mellom stater.

FpU vil avskaffe all statlig u-hjelp, og kun gi humanitær nødhjelp til veldedige organisasjoner i forbindelse med katastrofesituasjoner.

Frihandel

Frihandel er det beste virkemiddelet for å oppnå varig fred mellom stater, og for å skape langsiktig økonomisk vekst og utvikling for alle land. Vi vil derfor arbeide for å redusere tollmurer mellom stater og sikre fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft.

Norge skal jobbe for å fremme frihandel, markedsøkonomi og demokrati over hele verden. Vi mener det vil føre til økt økonomisk vekst og fredelige relasjoner på tvers av landegrenser, noe som er viktig for å unngå krig, terrorisme og ustabilitet.

Norge har lange tradisjoner som fredsmeklere og som generøse bistandsgivere. En slik rolle gir oss kanskje god samvittighet, men FpU stiller store spørsmålstegn ved om det faktisk virker.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

  • Kutte all statlig u-hjelp til fordel for humanitær nødhjelp og økt frihandel
  • Arbeide for å redusere tollmurer og sikre størst mulig flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft
  • Arbeide for å fremme frihandel, markedsøkonomi og demokrati i hele verden 
  • Leve etter et prinsipp om at folk som handler med hverandre ikke bomber hverandre

Den europeiske union (EU)

FpU vurderer Norges forhold til Europa for å være svært viktig og av betydelig interesse for norsk handel og næringsliv. Det må være et stabilt og godt samarbeid mellom Norge og de øvrige europeiske landene, som gir forutsigbare rammer for næringslivet. 

FpU støtter EØS-avtalen, fordi den sikrer frihandel og forutsigbarhet for norsk næringsliv. Norge skal samtidig være en pådriver for demokratiske frihandelsavtaler og en liberalisering av økonomisk aktivitet mellom landene i Europa, og verden for øvrig. 

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

  • FpU er motstandere av norsk EU-medlemskap, men mener dette skal avgjøres ved en folkeavstemning.
  • Ha et europeisk rammeverk som sikrer fri flyt av varer, tjenester, kapital og mennesker, samtidig som vi sikrer nasjonal suverenitet
  • Sikre norske bedrifter tilgang til det indre markedet

FN

FpU er tilhengere av norsk medlemskap i FN. Vi mener at FN som institusjon har vært med på sikre demokrati, fred og stabilitet i verden. FpU er motstandere av statlig intervensjon i stater som ikke utgjør en trussel for Norge. 

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

  • At Norge skal beholde FN-medlemskapet
  • At Norge skal fordømme at stater med despotiske ledere og som ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter skal ha en plass i FNs menneskerettsråd