Prinsipper

Eiendomsrett

FpU mener at retten til eget liv og eiendom er ukrenkelig, noe som også innebærer retten til å avslutte sitt eget liv. FpU vil verne om eiendomsretten, og kan ikke akseptere ekspropriasjon, med mindre liv og helse står i fare.

Ytringsfrihet

Ytringsfriheten er absolutt. Ingen lov skal kunne begrense denne, uansett hvor gal eller hatefull ytringen er. FpU er derfor motstander av forbud mot blasfemiske, rasistiske og pornografiske ytringer.

Trosfrihet

Tro er en privatsak og skal derfor ikke støttes økonomisk av det offentlige. Alle skal ha rett til tros- og religionsutøvelse. FpU tar avstand fra, og fordømmer, enhver religionsutøvelse som krenker andre menneskers rettigheter.

Avtalefrihet

Alle skal kunne inngå avtaler om hva som helst med hvem som helst. Retten til å erverve eiendom og bosette seg hvor man vil, er et viktig prinsipp.