Skole

FpU vil ha en annerledes skole enn i dag, en skole som er bedre for deg som er elev. Ingen elever er like, men alle er unike. Den beste skolen ser at folk er forskjellige, og verdsetter ulikhetene.

Større frihet for den enkelte

Ved å sette den enkelte elev i sentrum kan du som elev lære mer ut fra dine egne forutsetninger og interesser. Dette betyr at hver enkelt elev i større grad skal få velge sin egen skole, enten den er en privat eller offentlig skole. Du skal også få i større grad få velge dine egne fag.

Grunnskole

FpU mener staten skal sikre hvert individ muligheten til grunnleggende utdannelse gjennom grunnskole. Vi ønsker derimot ikke en omfattende statlig utdanningssektor, men vi vil legge til grunn et mangfold av skoler. Hver skoleplass finansieres gjennom stykkprisfinansiering og skolene kan videre kreve skolepenger for kostnader som overskrider midlene som inngår i stykkprisfinansieringen.

FpU mener vi kan modernisere grunnskolen og gå tilbake til en niårig grunnutdannelse, i likhet med flere andre vestlige land.

Faglige kvalifikasjoner og kunnskaper skal ligge til grunn for avansement i skolesystemet, ikke dagens aldersbestemmelse.

Elever og foresatte skal i størst mulig grad bestemme over sin egen skolehverdag og sin faglige utvikling gjennom valg av fag og pensum. FpU forutsetter derimot et krav om basiskunnskap i fag som norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag.

FpU vil:

 • Gjøre sidemål valgfritt.
 • At hver enkelt elev selv skal få velge sin skole
 • Heve kvaliteten på norsk skole
 • At skoleeiere skal kunne ta utbytte
 • Styrke lærerens rolle i skolen

Videregående skole

FpU mener det offentlige skal sørge for at den enkelte får mulighet til å oppnå et minimum av kunnskaper og personlig utvikling ut fra individuelle evner og interesser. Det er derfor en offentlig oppgave å finansiere grunnleggende utdanning. Elever skal selv velge hvilken skole de ønsker å gå på, uavhengig av om skolen er privat eller offentlig.

FpU ønsker å gi elever som har gjennomført et allmennfaglig løp mulighet til å ta yrkesfaglig påbygging for å få fagbrev, under forutsetning av at skolene selv bestemmer om de ønsker å tilby et slikt utdanningsløp

FpU vil:

 • Gjøre sidemål valgfritt.
 • At hver enkelt elev selv skal få velge sin skole.
 • At det skal bli «gratis» (skattefinansiert) å gå på privatskoler.
 • Ha færre obligatoriske fag, og flere valgfag på videregående.
 • At skoleeiere skal kunne ta utbytte
 • Gi elever muligheten til å evaluere undervisningen
 • Stille krav til at sensur av eksamen utføres av fagpersonell med oppdatert kunnskap i emnet

Yrkesfag

FpU mener at at yrkesfag på videregående skole er like viktig som akademiske fag. Vi vil heve statusen på yrkesfag, og reformere store deler av yrkesfagsutdanningen. Vi mener dagens yrkesfag består av for mye unødvendig teori, som er overflødig kompetanse for for eksempel en bilmekaniker. Vi vil at yrkesfagelevene skal bruke mest mulig av sin tid på skolen til praktiske oppgaver.

Staten og kommunene er de største arbeidsgiverne i landet, og bør ta sin del av ansvaret ved å gi lærlinger jobb. Alle offentlige institusjoner bør pålegges å ta inn lærlinger for å gi dem innpass i arbeidslivet. Lærlinger bør også fritas for arbeidsgiveravgift slik at de ikke blir en utgift for bedriftene som ansetter dem.

FpU vil:

 • Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger
 • Øke lærlingtilskuddet
 • Ha mindre unødvendig teori på yrkesfag