Studenter

FpU mener at kunnskap er selve nøkkelen for Norge som nasjon i fremtiden. Den beste måten å sikre denne kunnskapen på er at utdanningsinstitusjonene blir frigjort fra staten. FpU mener at utdanningsinstitusjonene skal omgjøres til selvstendige og selveide organisasjoner.

All den tid vi har en offentlig finansiering av høyere utdanning, ønsker FpU en studentpolitikk hvor studenter blir belønnet for å yte litt ekstra, for eksempel gjennom økt stipend ved å ta studiene på normert eller kortere tid. Vi ønsker å gi trygghet til studenter. Vi ønsker at når du skal ut å studere skal det stå en ledig studentbolig til deg. Vi ønsker en god lån- og stipendordning, men mener at studentene vil få bedre betingelser med studielån hos private banker med en statlig garanti, fremfor hos Lånekassen. FpU vil avvikle Lånekassen.

Stipend

All den tid vi har en stipendordning i Norge ønsker vi at stipend og studielånet skal være høyt nok til å sikre fullfinansiering av studiene, og vil derfor videreføre 11 måneders studiestøtte. FpU ønsker også å doble grensen for hva studenter kan tjene før stipendet reduseres.

FpU mener det er en forutsetning for å få statlig stipend, at man som student fullfører studiet, med mindre det foreligger helsemessige eller andre særlige hensyn.

Studentbolig

FpU mener det trengs en økt satsning på å bygge studentboliger. FpU vil derfor forenkle byggekravene for studentboliger, og åpne for alternative sikre boløsninger slik at det blir flere boliger, som er billigere å bygge. Vi vil også la private utbyggere få både bygge og drifte studentboliger, side om side med studentsamskipnadene.

FpU mener det vil være sunt dersom konkurransen mellom norske universiteter og høyskoler øker. Universitetene og Høyskolene bør gjøres selveiende og selvstyrte, og bør finansieres gjennom at bruker betaler. Dette vil gi universiteter stabile grunnlag. Vi er avhengige av at Universitetene og Høyskolene hele tiden forbedrer sitt tilbud i konkurranse med et stadig høyere nivå i utlandet.

FpU vil:

  • Videreføre 11 måneders studiestøtte, all den tiden vi har en stipendordning
  • Bygge flere studentboliger
  • Doble hva man kan tjene før det går ut over stipendet
  • Øke stipend til de som fullfører studiet på kortere enn normert tid, så lenge vi har en stipendordning
  • Gi studenter anledning til å ta opp mer studielån
 • Avvikle Lånekassen og gi norske studenter statlige lånegarantier i private banker