Transport

For FpU er transport en viktig sak. Alle er avhengige av transport til enhver tid, enten det er bil, buss, tog, t-bane, trikk, sykkel eller å gå. Det viktigste med transporten er at det gir deg en enklere hverdag. Mange opplever at transporten legger hindringer i hverdagen, slik ønsker ikke FpU det.

Buss

Mange ungdommer er avhengige av bussen, og har dette som sitt eneste tilgjengelige transportmiddel. Det er derfor viktig at bussen er billig, og går ofte slik at du kan komme deg rundt også uten bil. Spesielt er dette viktig i byer og større tettsteder. Mange opplever ofte dårlig busstilbud på kvelder og i helger. FpU ønsker å bedre busstilbudet på kveldstid og i helger slik at det blir enklere og tryggere å komme seg hjem fra byen. FpU ønsker også barnebillett på bussen frem til man fyller 18 år.

FpU vil:

  • Ha flere avganger på kveldstid og i helger
  • Styrke busstilbudet spesielt i byer og større tettsteder
  • Ha barnebillett på bussen frem til du fyller 18 år

Tog

FpU ønsker å styrke dagens togtilbud. FrP har allerede i regjering sørget for å kjøpe inn enda flere togsett og for tidenes satsing på jernbane, både nybygging og vedlikehold, slik at reisetiden skal kortes ned og at færre forsinkelser skal oppstå.

Bil

Norge er et langstrakt land og med store avstander. Det å se for seg Norge uten bil, som andre partier drømmer om, er ikke noe FpU ser på som realistisk. For oss er bilen en selvfølge. Vi ønsker en enklere hverdag også for de som kjører bil. Det skal være godt med tilgjengelige parkeringsplasser ved innfartsårer og i byer.

FpU er mot bompenger, og vil senke avgifter på bil slik at det blir billigere både å kjøpe bil og å eie bil. Det er verken trygt, enkelt eller miljøvennlig at ungdom kjører rundt i gamle vrak. Billigere biler er bedre både for miljøet og for sikkerheten.

FpU ønsker å bygge ut norske veier og sørge for bedre veistandard. Det bør også sørges for et godt motorveinett mellom de største byene i landet.

FpU vil:

  • Fjerne bompenger
  • Senke prisene på nye biler
  • Bygge ut veiene

Førerkort

FpU ønsker å innføre gradert førerkort for 17-åringer. Dette betyr at du kan kjøre bil alene på enkelte strekninger og på enkelte tidspunkter på døgnet. F.eks. til og fra skolen, til byen etc. Dette for å sørge for at ungdom får tilstrekkelig mengdetrening i en tidlig fase. FpU vil også privatisere oppkjøringen, slik at kjøreskolene kan besørge oppkjøring etter samme modell som ved f.eks. muntlig eksamen. Man får da en lærer fra en annen kjøreskole som sensor, i stedet for en fra Statens vegvesen. Dette for å få bort køene på praktiske førerprøver. FpU ønsker ikke å forskjellsbehandle unge sjåfører og eldre sjåfører. Alle som har førerkort skal ha like rettigheter til å bruke bil, og skal straffes på like måter for evt. overtredelser.

FpU vil:

  • Åpne for graderte førerkort for 17-åringer
  • Fjerne køen på førerprøver
  • Si nei til forskjellsbehandling av yngre førere

Moped

FpU vil heve fartsgrensen på moped og fjerne plomberingene. Dette slik at mopedene har mulighet til å følge vanlig fart i trafikken. På denne måten vil de utgjøre en mindre risiko for trafikkulykker både for seg selv og andre medtrafikanter.

FpU vil:

  • Fjerne plomba og heve fartsgrensen på moped