Trygghet og sikkerhet

En av statens fremste oppgaver er å sørge for rikets og folks sikkerhet. For FpU er det viktig å verne om borgernes personvern, rettssikkerhet og trygghet.

Formålet med norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk må være å sikre norske interesser. FpU vil prioritere et sterkt, nasjonalt forsvar. 

Forsvaret

FpU mener at det beste og mest moderne forsvaret er et profesjonelt, vervet forsvar. Derfor mener FpU at dagens verneplikt har utspilt sin rolle. Inntil man har bygget opp tilstrekkelig volum av vervede, profesjonelle soldater, må verneplikten benyttes for å ivareta statens evne til å beskytte innbyggernes grunnleggende friheter.

FpU mener at NATO-landene med USA i spissen er og forblir Norges viktigste allierte.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Avvikle verneplikten og erstatte det med et profesjonelt, vervet forsvar
 • Bygge og opprettholde et moderne grenseforsvar for å imøtekomme nye metoder for krigføring 

Grensekontroll

Å beskytte og kontrollere statens grenser er en viktig oppgave. FpU ønsker strengere grensekontroll enn i dag. Vi mener at samtlige grenseoverganger må bemannes og kontrolleres for å forebygge kriminalitet og terror, og for å sikre muligheten til å ha kontroll på hvem som oppholder seg i Norge til enhver tid.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Ha streng kontroll ved statens yttergrenser
 • At samtlige grenseoverganger skal kontrolleres for å forebygge kriminalitet og terror

Kriminalitet

FpU mener at ingen kan straffes uten lov og dom ved frie, uavhengige domstoler. Enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

FpUs menneskesyn baserer seg på at enkeltmennesket må ta ansvar for egne handlinger. Dette betyr at mennesker som bryter loven må ta ansvar for de skader de påfører andre. FpU regner beskyttelse mot kriminalitet som en av statens viktigste oppgaver. Norge må inngå soningsavtaler med flere land, slik at utenlandske kriminelle soner i hjemlandet.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Innføre permanent bevæpning av politiet
 • At Norge skal inngå soningsavtaler med flere land

Dyrevelferd

FpU mener at dyr fortjener å ha det godt og bli behandlet på en respektfull måte, fordi de har en egenverdi. 

Dyrs rettigheter må ivaretas, og derfor skal dyremishandling straffes med strenge straffer og fratakelse av retten til å drive dyrehold for alltid. FpU vil sette hensynet til dyrs velferd foran hensynet til religiøse skikker, derfor ønsker vi et forbud mot all rituell slakting i Norge. FpU mener at dagens dyrepoliti må opprettholdes og utvides til alle landets politidistrikt. 

Vi ønsker også å forby avl av dyreraser som medfører genetiske helseskader eller lidelser for dyrene.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Ha strengere straffer for dyremishandling og utvide dyrepolitiet til hele landet
 • Forby rituell slakting
 • Fjerne subsidiene til pelsdyrnæringen
 • Forby avl av dyreraser som medfører lidelser for dyrene

Dom, straff og rehabilitering

Fengselsopphold skal primært straffe den kriminelle, og sekundært sørge for rehabilitering av lovbrytere og skape gode samfunnsborgere. Straff er også viktig for å ivareta rettsfølelsen til offeret og samfunnet for øvrig. For å sikre at nødvendig rehabilitering og rettferdig straff er oppnådd mener FpU at straffenivået i Norge må økes kraftig. 

FpU mener at den kriminelle skal dømmes for hvert enkelt lovbrudd. Derfor vil FpU endre straffelovens maksstraff fra 21 år til 50 år. Vi er også motstandere av at det innvilges permisjon eller prøveløslatelse for kriminelle. 

Vi mener at bruken av samfunnsstraff må begrenses, men at det kan være en passende reaksjon mot de aller mildeste lovbruddene. Vanekriminelle skal ikke få tilbud om samfunnstjeneste. FpU kan ikke under noen omstendighet akseptere bruk av samfunnsstraff ved volds- og sedelighetssaker.

FpU mener at når en person har sonet straffen har vedkommende betalt straffen sin til samfunnet. Det er et viktig prinsipp i rettsstaten at man skal kunne gjøre opp for seg.

En stat skal aldri kunne ta livet av sine innbyggere gjennom lov og dom. FpU mener for øvrig at vi må sette tydeligere grenser for statens voldsmonopol. Derfor er FpU motstander av dødsstraff og tortur. 

Ved voldsoffererstatning skal staten forskuttere hele det tilkjente erstatningsbeløpet fra gjerningsmannen samtidig som staten tar seg av innkrevingen.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • At fengselsopphold primært skal straffe den kriminelle. Straff er viktig for å ivareta rettsfølelsen til offeret og samfunnet
 • Innføre langt strengere straffer og redusere standarden i norske fengsler
 • At kriminelle skal dømmes for hvert enkelt lovbrudd
 • Endre lovens maksstraff fra 21 for et enkelt lovbrudd til 50 år
 • Fjerne kvantumsrabatt ved dom i Norge

Personvern

FpU mener at alle mennesker skal få leve sine liv i fred. Dette innebærer et vern mot skjult overvåking og registrering fra norske og internasjonale myndigheter. Overvåking og registrering av norske innbyggere skal kun forekomme når samtykke er i gitt i forkant, eller med forutgående samtykke, som hvis man beveger seg inn på et område som er merket som kameraovervåket.

FpU anerkjenner likevel at overvåking kan tillates unntaksvis. Det kan være tilfeller der formålet er bekjempelse av alvorlig kriminalitet eller hvor man frykter for nasjonal sikkerhet. Overvåkning må i alle tilfeller godkjennes av uavhengige domstoler. Den som er blitt ulovlig overvåket har rett å vite om det og få erstatning. 

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Arbeide mot generell offentlig overvåkning. Derimot ser man behovet for kameraovervåkning på utsatte områder hvis det er fare for enkeltmenneskers liv og helse
 • At det skal være tillatt for private å overvåke sin egen eiendom forutsatt at det varsles tilstrekkelig
 • At avlytting kun skal brukes der det foreligger en sterk grunn til mistanke, og etter godkjennelse fra en domstol
 • Sette klare begrensninger for dataregistrering. Offentlig datalagring bør ikke forekomme