Utdanning og forskning

FpU mener at lik rett til utdanning er avgjørende for et velfungerende samfunn.
Derfor skal staten sikre hvert individ muligheten til grunnleggende utdannelse.

Grunnskole

Grunnskolen skal sikre alle elever lik rett til utdanning. Likevel er ikke dagens A4-skole egnet til å ivareta individuelle forskjeller. Vi ønsker derfor et mangfold av skoler med variert tilbud som sikrer valgfrihet for elevene. 

Hver skoleplass skal finansieres gjennom stykkprisfinansiering. Skolene kan videre kreve skolepenger for kostnader som overskrider midlene fra stykkprisfinansieringen. Skoleeiere skal kunne ta utbytte, både fordi det er et viktig insentiv for å skape en god skole med fornøyde elever, og fordi det bør lønne seg å levere gode tjenester.

Grunnskolen har som formål å utdanne elever til å bli selvstendige deltakere i et demokratisk samfunn. For å sørge for mest mulig mestring og trivsel i skolen, bør overgangen mellom barnehage og skole være mindre. Derfor ønsker vi en niårig grunnutdannelse med ett år førskole som erstatning for dagens første trinn, i tråd med svensk modell. 

Elever og foresatte skal i størst mulig grad bestemme over sin egen skolehverdag og sin faglige utvikling gjennom valg av fag og pensum. At elever selv får velge fag de finner interessant og relevant vil styrke deres motivasjon på skolen. Vi ønsker færre obligatoriske fag, men forutsetter derimot et krav om basiskunnskap i fag som norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. Faglige kvalifikasjoner og kunnskaper skal ligge til grunn for overgangen til videregående opplæring, ikke dagens aldersbestemmelse.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Gå fra tiårig til niårig grunnskole
 • At offentlige, private og ideelle skoler skal likestilles
 • Kun ha norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag som obligatoriske fag i ungdomsskolen
 • Endre dagens eksamensform slik at det kun er eksamen i obligatoriske fag

Videregående skole

FpU ønsker en omfattende utdanningsreform, for å gjøre opplæringen mer relevant for elevenes fremtid. Det offentlige skal sørge for at den enkelte får mulighet til å oppnå et minimum av kunnskaper og personlig utvikling ut fra individuelle evner og interesser. Derfor er det en offentlig oppgave å finansiere videregående opplæring.

Elevene skal selv få avgjøre hvilke utdanningstilbud som er forenlig med sine faglige målsettinger, og velge skole deretter. Norge trenger et mangfold av skoler, der offentlige, private og ideelle er likestilt. 

Videregående opplæring er en rett alle har, men ingen plikt. All den tid videregående opplæring er et offentlig ansvar, er det derfor rimelig å stille krav til elevene. FpU støtter derfor en videreutviklet fraværsgrense. Dette innebærer at helsesykepleier skal kunne gi gyldig fravær.

FpU ønsker også at videregående skoler inngår samarbeidsavtaler med private aktører om innkjøp av nødvendig utstyr til å gjennomføre studieløpet. Denne ordningen skal erstatte dagens utstyrsstipend

FpU vil endre dagens eksamensform i grunnskolen, fordi den ikke viser nok av elevenes kompetanse i fagene til å rettferdiggjøre en standpunktkarakter. Det mest rettferdige er at eksamen kun rettes mot obligatoriske fag, og at alle elever skal gjennomføre eksamen i de obligatoriske fagene. Vi mener at eksamen er den mest rettferdige vurderingsformen vi har fordi den er lik for alle uavhengig av elevens bakgrunn. I tillegg er det for mange den eneste vurderingen som rettes anonymt.

Fremskrittspartiets ungdom vil:

 • Videregående skoler skal stå fritt til å utvikle et pedagogisk og faglig særpreg, såfremt de forholder seg til nasjonale kompetansemål. 
 • Finansiere skoleplassene med stykkprisfinansiering der den enkelte elev og foreldrene selv bestemmer hvilken skole de vil benytte
 • At skolene kan ta skolepenger som overstiger stykkpris, uavhengig om de er tiltenkt utdanningsformål
 • Gi mulighet til filming av muntlig eksamen for å sikre elevers reelle klagemulighet
 • Styrke etterutdanning av lærere 
 • At lærer, adjunkt og lektor skal være beskyttede titler 
 • Endre dagens eksamensordning i videregående opplæring.
 • Ha anonym retting av alle skriftlige, tellende prøver
 • Forbedre dagens fraværsgrense

Yrkesfag

FpU mener dagens yrkesfag består av for mye unødvendig teori. Vi vil at yrkesfagelevene skal bruke mest mulig av sin tid på skolen til å lære seg faget. Vi vil heve statusen på yrkesfag, og reformere store deler av yrkesfagsutdanningen. 

Vi vil sørge for at det blir mer attraktivt å ta inn lærlinger, gjennom å fjerne arbeidsgiveravgiften og øke lærlingtilskuddet. I tillegg vil vi stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anbud. 

FpU mener dagens studieløp på yrkesfag fører til høyt frafall. FpU vil at yrkesfagløpet skal gå over tre år, med mer praksis fra første år, slik at alle har den kompetansen de trenger når de går ut av videregående. Da faller færre ut av skolen, og flere får jobb.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. 
 • Øke lærlingtilskuddet. 
 • Ha mindre unødvendig teori på yrkesfag.

Folkehøgskoler

FpU mener at det ikke skal gis tilskudd fra staten til folkehøgskoler. Vi mener at det ikke er en statlig oppgave å betale for noens friår. Derfor skal det heller ikke gis stipend og lån til elever ved folkehøgskoler.  

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Fjerne tilskudd til folkehøgskoler
 • Fjerne stipend og lån til elever for folkehøgskoler
 • Fjerne tilleggspoeng for folkehøgskoleår

Høyere utdanning

For å sikre lik rett til utdanning mener FpU at høyere utdanning skal være delfinansiert av staten. Dette vil også være en samfunnsøkonomisk lønnsom investering for skattebetalerne, fordi man øker kunnskapen og kompetansen i samfunnet.

Vi vil se på muligheten for å vri finansieringen av høyere utdanning til å i større grad finansiere utdanninger som er samfunnsøkonomisk lønnsomme for å unngå å utdanne studenter inn i arbeidsledighet. Vi ønsker også et system som sikrer økt antall studieplasser innenfor samfunnskritiske utdanninger ved behov.

For å sikre best mulig kvalifiserte studenter innenfor de ulike utdanningsområdene bør universiteter og høyskoler ha mulighet til å tilby fleksible opptaksordninger. 

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Ikke finansiere høyere utdanning gjennom offentlige budsjetter, da høyere utdanning ikke er en statlig oppgave
 • At det ikke skal foreligge noen statlige krav overfor universitetenes faglige opptakskrav
 • At markedet bør styre utdanningsinstitusjonenes faglige tilbud
 • Øke studenters lånegrad i lånekassen til 1,5G
 • At studenter ikke skal avkorte i lånekassen for inntekt og formue
 • Arbeide for likeverdige avtaler mellom utveksling og innvekslingsstudenter 
 • Gi tilbud om studielån gjennom private banker med en begrenset statlig garanti

Forskning

FpU mener forskning er viktig for samfunnets utvikling. Forskningen skal være uavhengig av staten.

FpU er svært positive til gen- og bioteknologi. Vi mener det ikke bør foreligge juridiske restriksjoner på de mulighetene denne teknologien har gitt og kan gi oss. Genterapi bør kunne benyttes på umyndige personer med godkjennelse fra foresatte eller verge.

Fremskrittspartiets Ungdom mener:

 • At forskning skal være uavhengig av staten
 • At gen- og bioteknologi er bra og gir spennende muligheter
 • Liberalisere GMO-lovgivningen