Verdiskaping

Verdier må skapes, ikke vedtas. Et fritt marked uten statlige inngrep er essensielt for å sikre høy verdiskapning og lønnsomme arbeidsplasser.

Økonomisk frihet

Desto flere offentlige oppgaver staten påtar seg, desto mindre vil innbyggerne selv disponere av egen inntekt. Dette reduserer menneskers rett til å bestemme over og prioritere egne ressurser. FpU vil av den grunn at det offentliges oppgaver holdes til et minimum ved at det offentlige kun må påta seg oppgaver som enkeltmennesker, frivillige organisasjoner eller markedet selv ikke kan ordne.

I et fritt marked får hvert enkelt menneske større frihet til å styre sin egen økonomi. Denne friheten gjør det mer lønnsomt å påta seg økonomisk risiko, for eksempel ved å starte en bedrift og skape arbeidsplasser. 

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • At det offentlige ikke skal pålegges oppgaver som markedet kan løse.
 • At det skal lønne seg å skape verdier.
 • At staten skal utføre sine oppgaver med mest mulig effektiv bruk av ressurser. 

Statlig styring

FpU mener at norsk økonomi i minst mulig grad skal tilføres oljepenger. Derfor mener FpU at staten må utfase oljepengebruken, slik at man ikke er avhengig av oljeinntektene for å gjøre opp budsjettene. Derimot er det viktig å påpeke at FpU er tilhengere av at oljefondet brukes til investeringer.

FpU mener at vi i møte med trangere tider også trenger strammere budsjetter. Vi vil kjempe for at offentlige budsjetter blir mindre, slik at vi kan gi flere oppgaver tilbake til sivilsamfunnet. 

Pengepolitikken må ikke brukes for å påvirke økonomiske svingninger. Raske endringer i pengemengden og rentenivå for å stimulere økonomien lager et urealistisk bilde av den økonomiske situasjonen. Dette fører til feilinvesteringer og lite forutsigbarhet som kan skape økonomiske bobler, og større nedgang på lengre sikt. En uavhengig sentralbank bør ha som oppgave å drive penge- og kredittpolitikken. FpU mener at det er staters innblanding i økonomien som fører med seg store finanskriser. Sentralbanken skal ha som målsetting å opprettholde et stabilt pengevesen.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Kutte i offentlige utgifter
 • Redusere oljepengebruken utenom investeringer
 • Redusere det offentliges forbruk til det absolutt nødvendige

Skatter og avgifter

Skatter og avgifter krenker den personlige frihet til å disponere sin eiendom og begrenser folks lyst til å arbeide. Skatt er beslaglegging av den enkeltes eiendom. FpU er derfor prinsipielle motstandere av skatter og avgifter. Politikerne og myndighetene skal tilstrebe å lage et skattesystem som er enklest mulig. FpU ønsker derfor å fjerne alle former for fradrag, unntatt bunnfradraget på personinntekt. Et enklere skattesystem er mer effektivt. 

Skatter og avgifter begrenser folk og bedrifters mulighet til å disponere sine ressurser slik som de selv vil. Skatter og avgifter bør innrettes slik at de bidrar til høy verdiskapning. FpU er derfor motstandere av særnorske skatter og avgifter som gjør det vanskeligere å være norsk eier av en bedrift. For å sikre at flere mennesker kommer i arbeid bør staten slutte å kreve inn arbeidsgiveravgift fra bedrifter som ansetter mennesker. Det vil gjøre det enklere for bedrifter å ansette flere. 

Så lenge dagens velferdsstat eksisterer vil FpU at inntektsskatten skal innrettes på en måte som ikke straffer initiativ og arbeidsinnsats. Det er meningsløst å skattlegge folks inntekt så lenge de ikke klarer å leve av egen lønn. FpU ønsker derfor et skattesystem med et høyt bunnfradrag, der alle andre betaler en flat prosentsats over bunnfradraget. 

FpU aksepterer ikke et avgiftssystem som styrer tilbud og etterspørsel etter politiske preferanser, og ønsker at forbruksbeskatning skal være flat. FpU er motstandere av særavgifter, med mindre de er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og vi mener inntekten fra disse skal brukes til å kompensere for skadevirkninger eller kostnader det avgiftsbelagte produktet påfører samfunnet.  

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Fjerne formuesskatten
 • Fjerne eiendomsskatten
 • Fjerne arbeidsgiveravgiften for unge under 30 år, og på sikt for alle.
 • Ha et flatt skattesystem og heve bunnfradraget på personskatt
 • Ha et enklere skattesystem uten fradrag
 • Kjempe mot avgifter
 • At det skal lønne seg å jobbe
 • Ha en flat moms på forbruk
 • At frikortgrensen skal økes til 250.000 kr
 • Fjerne skatt på overtidsarbeid
 • Fjerne skatt på tips

Næringsliv

En av de viktigste hjørnesteinene i et samfunn er et fritt marked med private bedrifter. Uten et næringsliv som skaper verdiene, er det heller ikke ressurser til å løse viktige offentlige oppgaver. FpU vil legge til rette for at næringslivet får friere spillerom til å skape verdier. Subsidier og bevilgninger legger uheldige føringer på det frie markedet basert på tilbud og etterspørsel. FpU ønsker å fjerne lover, løyver, konsesjoner, dispensasjoner og bevillinger som legger unødvendige hindre for produksjon og verdiskapning.  

I et fritt marked bør virksomheter selv kunne bestemme egne åpningstider. Dette vil føre til at virksomhetene i større grad er tilgjengelig når forbrukerne ønsker det.

Fremskrittspartiets Ungdom vil:

 • Fjerne sedler og mynter som tvungent betalingsmiddel
 • Fjerne reguleringer som gjør det vanskeligere å skape verdier
 • Senke petroleumsskatten for olje- og gassproduksjon og opprettholde leterefusjonsordningen
 • Innføre private forsikringsordninger som erstatning for folketrygden og dermed fjerne arbeidsgiver- og trygdeavgiften
 • Fjerne tollbarrierer og arbeide for mer frihandel
 • Tillate søndagsåpne butikker
 • Redusere selskapsskatten