10 tiltak for arbeid til flere

AUF bagatelliserer at 600 000 nordmenn til enhver tid står utenfor arbeidslivet. FpU vil ta tak i problemet og sørge for at flest mulig får en fot innenfor arbeidslivet. Her er vår 10-punkts liste.

1. Senk skatten for næringslivet

Det er det private næringslivet som skaper de fleste arbeidsplassene og står for verdiskapningen i Norge. Dersom vi senker selskapsskatten vil næringslivet ha råd til å investere i flere ansatte.

2. Mer fleksibel arbeidslovgivning

I dag har vi et strengt regelverk som gjør det vanskelig for arbeidsgiver å angre hvis de har ansatt en som ikke duger til jobben. Dette gjør at arbeidsgivere sjelden tør å ta sjanser ved å ansette noen som er unge, uerfarne eller som har vært utenfor arbeidslivet over en lengre tid. I et mer fleksibelt arbeidsliv kan arbeidsgivere i større grad gi en sjanse til de som trenger det.

3. Lærlingkrav i offentlige sektor

Staten og kommunene er de største arbeidsgiverne i landet. Dermed bør de også ta sin del av ansvaret ved å gi lærlinger jobb. Alle offentlige institusjoner bør pålegges å ta inn lærlinger for å gi dem et innpass i arbeidslivet.

4. Lavere skatt for den enkelte arbeider

Hvis vi skal motivere flere mennesker ut i arbeidslivet må ikke gulroten være skatt på arbeid. De færreste jobber fordi de har lyst til å betale skatt, men fordi de ønsker å beholde sine egne penger. Dersom man senker skattene får folk flest mer penger til å bruke der de selv vil. Dette skaper igjen nye arbeidsplasser der pengene blir brukt.

5. Senk terskelen for nyetableringer

Store papirmøller og endeløst byråkrati hever terskelen for nyetableringer. Dette hindrer at nye arbeidsplasser blir skapt i Norge. Myndighetene bør komme seg ut av veien og la entrepenørene få frihet til å skape verdier og arbeidsplasser.

6. Bygg landet

Norge har et enormt etterslep på infrastruktur. Vi trenger et samferdselsløft både ved å vedlikehold av eksisterende strekninger og utbygging av nye. Vei og jernbane er noe av det mest lønnsomme vi som nasjon kan investere i. Slik får vi enorme samfunnsøkonomiske gevinster og titusenvis av arbeidsplasser.

7. La folk jobbe på søndager

Skoleelever og studenter har liten mulighet til å jobbe i ukedagene. Derfor er det meningsløst at ungdom skal bli forhindret fra å kunne jobbe i butikk på søndager. I et fleksibelt arbeidsliv er nettopp søndagsåpne butikker en gylden mulighet for å kunne tjene litt ekstra penger i helgen.

8. Ta i bruk gradert sykemelding

Mennesker med nedsatt arbeidsevne som et resultat av sykdom eller skade bør ikke falle utenfor arbeidslivet. Vi vil oppfordre arbeidsplasser til å tilpasse arbeidet og arbeidstiden i henhold til situasjonen til arbeidstaker. Om man sliter med å jobbe hele arbeidsdager kan man f.eks.  jobbe halve dager. Da mottar man 50 prosent sykelønn og 50 prosent lønn fra arbeidsgiver.

9. Fjern lærlingskatten

Det er ingen grunn til at staten skal gi lærlingtilskudd med den ene hånden og ta lærlingskatt med den andre. Fjerner vi arbeidsgiveravgift på lærlinger kan bedrifter ta seg råd til å ta inn flere lærlinger.

10. Utvide ordningen med arbeidsavklaringspenger

Unge bør få bedre oppfølgning i det de havner utenfor arbeidslivet fremfor å bli ført over på uføretrygd. Uføretrygd er som å gi opp folk, mens personer som mottar arbeidsavklaringspenger fremdeles får nøye oppfølgning. Derfor kan det være hensiktsmessig at flere unge går lengre på arbeidsavklaringspenger før de eventuelt blir overført til uføretrygd.

Engasjer deg i kampen for å få flere inn i arbeidslivet. Bli medlem i FpU i dag!