Kunnskap fremfor eggstokker

Likestilling bør ikke handle om resultatlikhet, men om å ha de samme rettighetene og pliktene. Sentralstyremedlem Sara Berge Økland mener at kjønnskvotering er diskriminering. Likestillingslovens formål er å fremme likestilling uavhengig av kjønn, og den tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling. Fremskrittspartiet mener at kjønnskvotering er diskriminering fordi det medfører at en person…

Trygd er ikke for ungdom

Antallet under 30år på uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger har økt med 4.500 de siste to årene.