Kriminalitet

FpU ønsker et strengere straffer for volds- og seksualforbrytere og en bedre omsorg for offere for kriminelle handlinger. FpUs menneskesyn baserer seg på en sterk overbevisning om at enkeltmennesket har evnen til å ta ansvar for egne handlinger. Det betyr også at personer som begår alvorlig kriminalitet må ta ansvar for egne handlinger.

Et av FpUs hovedmottoer er ”min frihet slutter der din begynner”. Det betyr at vi ønsker at du skal få gjøre akkurat hva du ønsker med livet ditt, så sant de ikke går utover andre mennesker. Et slikt system gjør at folk som begår alvorlig straffbare handlinger mot andre mennesker slik som vold- og seksualforbrytelser blir straffet. Dette er også et av de områdene hvor FpU mener det er viktig med en stat som kan straffe forbrytere.

FpU er lei av at man syr puter under armene på forbryterne. Vi mener det er horribelt at mennesker som ødelegger andres liv ved vold, voldtekt og andre forbrytelser, ikke får straffer som står i stil med den forbrytelsen de har gjort. Mens ofrene for kriminalitet i dag får mangelfull oppfølging og hjelp i etterkant av forbrytelsen, er det motsatte ofte tilfelle for de kriminelle.

Voldtektsforbrytelser

FpU irriterer seg over seksualforbrytere og drapsmenn får lave straffer. Det finnes horrible eksempler på at seksualforbrytere er blitt idømt samfunnsstraff. FpU mener det er uakseptabelt med samfunnsstraff for vold og seksualforbrytelser. Forbrytere som voldtar skal puttes rett inn i fengsel, og de bør sitte der mye lenger enn tilfellet er i dag.

Straff

FpU ser ikke på straff som noe mål i seg selv, men som et middel for å bekjempe kriminalitet. Alle former for straff må ha som hovedmål å hindre nye kriminelle handlinger. FpU ønsker å innføre reell livstidsstraff, og at et fengselsår gjøres om til et kalenderår. Den kriminelle skal dømmes for hvert enkelt lovbrudd, slik at straffen økes i takt med lovbruddene. FpU ønsker også å avskaffe ordningen med automatisk prøveløslatelse etter at 2/3 av straffen er sonet. FpU vil gi fanger som rømmer eller forsøker å rømme fra fengselet lengre straff.

FpU vil:

  • Strengere straffer for volds- og seksualforbrytelser
  • Ikke bruke samfunnsstraff ved volds- og seksualforbrytelser
  • Gi voldsoffererstatning til offeret
  • La kriminelle sone for hvert lovbrudd han eller hun har gjort, altså fjerne kvantumsrabatten for forbrytere
  • Gjøre om et fengselsår til et kalenderår
  • Avskaffe ordning med automatisk prøveløslatelse etter at 2/3 av straffen er sonet.
  • Innføre straff for å rømme eller forsøke å rømme fra fengsel