Klima og miljø

Klimaendringer er et faktum, men forskningen er ikke entydig med at menneskelig aktivitet påvirker eller styrer majoriteten av disse. FpU aksepterer derfor ikke at klimapolitikk brukes som er påskudd for å innføre flere skatter, avgifter og offentlige inngrep som reduserer friheten til folk flest.

FpU mener de andre partiene ser ut til å være mer opptatt av miljøpolitikken enn miljøet i seg selv. All den tid man ikke er sikker på hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte eller ikke legger FpU føre-var-prinsippet til grunn. Når man skal kutte i CO2 skal man kutte der det har størst effekt.

Miljøvennlige løsninger

Den enkelte må gis mulighet til å velge miljøvennlige løsninger. Det offentlige kan legge til rette gjennom lavere avgifter og tilbud som oppfordrer til miljøvennlig handling. Som hovedprinsipp skal forurenser betale for negativ miljøpåvirkning. Avgifter som ilegges på grunn av forurensning bør brukes på tiltak for å redusere forurensingen.

FpU er for en sterk reduksjon av bil- og veirelaterte avgifter. Bedre veier og effektive ringveier utenfor byer og tettsteder vil føre til mindre kø og redusert forurensning. FpU er motstander av symboltiltak. Vi ønsker å bygge mer veier fordi dette gir mindre kø som gir mindre utslipp fra biler. Jo større veier jo mindre kø.

Buss

Vi ønsker å gjøre det billigere å ta buss slik at færre tar bilene. Dette vil føre til mindre køer og mindre utslipp. Vi vil ha barnebillett for alle helt til fylte 18 år. Vi ønsker også bedre busstilbud om natten slik at flere velger bussen, enn at alle tar hver sin taxi. Dette skaper også økt trygghet for ungdom som er sikre på å komme seg trygt hjem på kvelder og i helger, samtidig som det fører til mindre utslipp.

Tog 

Tog er et av de mest miljøvennlige fremkomstmidlene vi har. FpU ønsker å satse på tog, og med Fremskrittspartiet i regjering har satsningen på tog vært rekordhøy. Vi ønsker å gi folk flere valg, og at tog skal være en av disse. Vi vil bygge ut jernbanene, ha flere avganger og flere ruter slik at det blir lettere og mer attraktivt å ta toget.

Internasjonale avtaler 

FpU mener at det må gjennomføres tiltak for å redusere globale utslipp av giftige gasser. Forurensning kjenner ingen landegrense, derfor bør kutt i utslipp tas der det får størst effekt. Det er viktig at alle politiske miljø- og klimatiltak har høy nytteverdi. Internasjonalt samarbeid for å utvikle teknologi som kan minske forurensning og klimagasser er positivt. FpU er skeptisk til at Norge skal inngå forpliktende internasjonale avtaler uten at alle land er med. Dette er av hensyn til norsk næringsliv og at verdens mest forurensende land må ta del for at kutt i forurensende utslipp skal gi merkbare resultater.

Olje og gass

Selv om ikke enkelte vil anerkjenne det, er norsk olje og gass den reneste i verden når den produseres. Det er derfor et internasjonalt ansvar for oss å produsere norsk olje og gass. Dersom menneskene skulle påvirke klima er det bedre med norsk olje og gass, enn kull. Det er et faktum at kraft fra olje og gass forurenser mindre enn kullkraft.

FpU gir vår uforbeholdne støtte til norsk olje- og gassnæring, og ønsker å legge til rette for at oljeeventyret fortsetter langs hele kysten. Petroleumsnæringen bør få tilgang på nye områder. Det bør gjennomføres en konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Petroleumsnæringen skal stilles overfor svært strenge miljøkrav.

FpU ønsker fri konkurranse blant selskaper for bearbeiding av olje- og gassfelt under norsk kontroll. Alle former for statlige subsidier til petroleumssektoren bør opphøre, samtidig som sen særnorske petroleumsskatten utfases. FpU mener at markedet selv skal bestemme hvorvidt olje og gass er lønnsomt.

Teknologi

FpU er optimistisk til teknologiutvikling, og støttet forskning og innovasjon.  FpU ønsker mer forskning på området, både for å gjøre fossil energi grønnere og for å gjøre fornybar energi mer lønnsom.

FpU er tilhengere av markedet og har tro på at det er enkeltmennesker som frivillig interagerer med hverandre, som vil finne de beste løsningene for morgendagens energikilder. Dog er det viktig t staten ikke stikker kjepper i hjulene for nytenkning og innovasjon. Staten skal ikke innføre forbud mot enkelte former for energi som atomkraft og forskning på thorium.

FpU vil:

  • Bygge mer og større veier slik at vi får mindre køer og mindre utslipp.
  • Legge føre-var-prinsippet til grunn så lenge der ikke skader individers frihet
  • Støtte forskning på miljøvennlige tiltak
  • Senke bil- og veirelaterte avgifter.
  • Gjøre det billigere å ta buss for alle.
  • Gå inn for konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
  • Gjøre det lettere og mer attraktivt å ta tog.
  • Støtte norsk produksjon av og forskning på atomkraft, herunder også thorium
  • La frie mennesker finne løsninger på morgendagens energiutfordringer