Studenter

FpU mener at kunnskap er selve nøkkelen for Norge som nasjon i fremtiden. Derfor ønsker FpU en studentpolitikk hvor studenter blir belønnet for å yte litt ekstra, for eksempel gjennom økt stipend ved å ta studiene på normert eller kortere tid. Vi ønsker å gi trygghet til studenter. Vi ønsker at når du skal ut å studere skal det stå en ledig studentbolig til deg. Vi ønsker en god lån- og stipendordning, men mener at det finnes mange gode alternativer til dagens ordning gjennom Lånekassen.

Stipend

Vi ønsker at stipend og studielånet skal være høyt nok til å sikre fullfinansiering av studiene, og vil derfor innføre 11 måneders studiestøtte. FpU ønsker også å doble grensen for hva studenter kan tjene før stipendet reduseres.

FpU mener det er en forutsetning for å få statlig stipend, at man som student fullfører studiet, med mindre det foreligger helsemessige eller andre særlige hensyn.

Studentbolig

FpU mener det trengs en økt satsning på å bygge studentboliger. FpU vil derfor forenkle byggekravene for studentboliger, og åpne for alternative sikre boløsninger slik at det blir flere boliger, som er billigere å bygge. Vi vil også la private utbyggere få både bygge og drifte studentboliger, side om side med studentsamskipnadene.

FpU mener det vil være sunt dersom konkurransen mellom norske universiteter og høyskoler øker. Universitetene og Høyskolene bør gjøres selveiende og selvstyrte, og bør finansieres gjennom at bruker betaler. Dette vil gi universiteter stabile grunnlag. Vi er avhengige av at Universitetene og Høyskolene hele tiden forbedrer sitt tilbud i konkurranse med et stadig høyere nivå i utlandet. Vi ønsker å også å øke det statlige tilskuddet som private høyskoler får, slik at det blir billigere å gå på private Universiteter og Høyskoler, som for eksempel BI og Markedshøgskolen.

FpU vil:

  • Innføre 11 måneders studiestøtte
  • Bygge flere studentboliger
  • Doble hva man kan tjene før det går ut over stipendet
  • Øke stipend til de som fullfører studiet på kortere enn normert tid
  • Gi studenter anledning til å ta opp mer studielån
  • I større grad likestille tilskuddene til private og offentlige høyskoler/universiteter.