FpU fra A til Å

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Adopsjon: Adopsjon er ikke en rettighet for voksne, men i første rekke en rettighet for barn som trenger et nytt hjem. FpU ønsker imidlertid ikke å favorisere enkelte samlivsformer fremfor andre, og vil således at alle skal kunne bli vurdert som adoptivforeldre uavhengig av seksuell legning og samlivsform.

Afghanistan: FpU mener videre det er viktig å opprettholde Norges utviklingspolitiske engasjement i Afghanistan, og ikke legge geografiske restriksjoner på Norges militære bidrag i Afghanistan.

Aktiv dødshjelp: FpU mener at retten til eget liv også innebærer retten til å ta sitt eget liv. Vi ønsker derfor å tillate aktiv dødshjelp i kontrollerte former.

Alkohol og tobakk: FpU ønsker en mer liberal alkoholpolitikk, slik som i resten av Europa. Avgiftene på øl, vin og sprit må reduseres, ordningen med vinmonopol må avskaffes, og butikker og skjenkesteder må selv få bestemme hvor lenge de vil selge alkohol. Aldergrensen for kjøp av brennevin bør reduseres til myndighetsalder (18 år).

Arbeid: FpU vil myke og fjerne lover og reguleringer som ofte legger unødige hindre i veien for at folk kan skaffe seg arbeid. FpU vil redusere og på sikt fjerne arbeidsgiveravgiften. Lærlinger bør fritas for arbeidsgiveravgift. Les her for å se hvordan FpU vil få flere i arbeid.

Avgifter: FpU aksepterer i utgangspunktet ikke et avgiftssystem som styrer tilbud og etterspørsel etter politiske meninger, som for eksempel alkohol-, sukker og bensinavgifter. FpU ønsker at forbruksbeskatningen skal være flat, og avgifter som ikke er direkte betaling for en tjeneste, eller er til kompensasjon på skadevirkninger det har på samfunnet, bør reduseres eller fjernes.

Avtalefrihet: FpU mener at alle skal stå fritt til å inngå avtaler om hva som helst med hvem som helst, så lenge dette ikke går ut over andre. For å sikre reell avtalefrihet vil FpU avskaffe en rekke lovfestede innskrenkinger i avtalefriheten.

Anbud: FpU mener konkurranse og anbud er positive virkemiddel for å få bedre offentlige tjenester ut av de pengene som brukes. Det viktigste er kvaliteten på tjenesten, ikke hvem som leverer den.

Arv og arveavgift: Retten til å bestemme over sin private eiendom, innebærer også retten til å bestemme hvem som skal arve eiendelene. FpU er glade for at FrP sørget for å fjerne arveavgiften i statsbudsjettet for 2014.

Asylsøkere: De som kommer til landet skal få en rask og ordentlig saksbehandling, og i mellomtiden skal de oppholde seg på lukkede mottak. Norge skal jobbe for et felleseuropeisk samarbeid for å skape en ansvarlig asylpolitikk som ikke medfører utnytting av enkeltlands ordninger. Når Norge innvilger flyktning- eller asylstatus skal staten garantere for livsopphold, såfremt vedkommende ikke klarer dette selv.

Barnetrygd: FpU vil behovsprøve barnetrygden. Familier med over 1 million kroner i inntekt vil miste sin barnetrygd, mens familier med under 1 million kroner i inntekt får økt barnetrygd.

Barnevern: FpU mener barnevernet skal være en serviceinstitusjon som man kan henvende seg til hvis det oppstår problemer. Barnevernet må forbedre sin forebyggende innsats, og det må legges vekt på å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid.

Bevegelsesfrihet: FpU mener at alle mennesker bør ha rett til å erverve eiendom og bosette seg hvor i verden de vil. Menneskers rett til fri ferdsel begrenses imidlertid av andres krav på beskyttelse av sin private eiendom.

Bilavgifter: FpU er tilhenger av at bruker selv betaler for varer og tjenester, så også innenfor samferdselssektoren. Vi vil derfor fjerne faste avgifter på bil, og erstatte disse med avgifter på forbruk. Avgiftene skal være øremerkede slik at bilistene ser hva pengene brukes til.

Bistand: FpU mener at frihandel er den beste måten for Norge å skape langsiktig økonomisk vekst for u-land på. ؘkt import fra fattige land vil være den beste form for bistand. FpU vil avskaffe statlig u-hjelp, og begrense bistand kun til ren humanitær nødhjelp i forbindelse med katastrofesituasjoner.

Boikott: FpU mener at boikott er et dårlig virkemiddel som skader alle parter. FpU ønsker ikke boikott av Israel.

Bompenger: FpU vil avskaffe alle bompengestasjoner i Norge. Bompenger er ineffektivt og rammer veldig tilfeldig. Vi mener at når vi har et så høye bil- og veiavgifter som i dag så kan vi ikke ta bompenger i tillegg.

Bolig: I dag har studentsamskipnadene monopol på å bygge studentboliger, og tilskuddet som gis til bygging er altfor lavt. Dette har ført til at det hver høst står studenter i kø uten bolig. Nå er det på tide å tenke nytt. FpU vil fjerne byggemonopolet og doble tilskuddet til utbyggerne slik at det er mulig å bygge flere boliger på kortere tid. Kommunen må også ta frem JA-stempelet og finne arealer til boliger.

Buss: FpU mener busstilbudet bør styrkes, spesielt i byene. Det skal være enkelt for unge mennesker å komme seg rundt, her er busstilbudet viktig. FpU vil spesielt styrke busstilbudet på kveldstid og i helger, der dagens tilbud ofte er dårlig.

Byråkrati: Det offentlige byråkratiet i Norge må reduseres. Et stort byråkrati innskrenker enkeltmenneskets frihet og forbruker skattebetalernes penger på en urimelig måte. FpU vil at det offentlige skal bestå av to forvaltningsnivå, og flere norske kommuner må slås sammen slik at de blir store nok til å ha en forsvarlig driftseffektivitet og tilby innbyggerne tilstrekkelige tjenester.

Casino: FpU vil åpne for casinoer i Norge og tillate både poker og andre spill.

Datalagringsdirektivet: FpU har vært sterk motstander av at Norge skal implementere EUs datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år.

Demokrati: FpU er tilhenger av et konstitusjonelt demokrati. Beslutninger som fattes i folkevalgte organer skal bygge på landets grunnlov og sette grenser for politisk styring av enkeltmennesker. For at de som regjerer landet etter mandat fra folket, skal få mulighet til å gjennomføre sitt politiske program og bevise alternativene ønsker FpU en valgperiode på fem år, og at stortings- og lokalvalg avholdes samlet.

Dokumentavgift: Dokumentavgift er en særavgift hvor boligkjøpere må betale 2,5 % av en eiendommens salgsverdi i avgiften til staten. Det er en flytteskatt og FpU mener denne avgiften bør fjernes.

Dyrevern: FpU vil ha dyrepoliti i Norge og mener at folk kan dømmes til å få forbud om å ha dyr. FpU vil også kutte all pengestøtte til pelsdyrnæringen.

Eiendomsrett: FpU mener at retten til eiendom er fundamental. Vi motsetter oss inngrep i den private eiendomsrett, slik som konfiskering og ekspropriasjon. Dette kan kun godtas i unntakstilfeller, dersom svært tungtveiende grunner taler for det. I slike unntakstilfeller må vedtaket fattes med tre fjerdedels flertall i et folkevalgt organ, og det må gis markeds- eller bruksverdi for eiendommen. Retten til å bestemme over sin private eiendom, innebærer også retten til å bestemme hvem som skal arve eiendelene.

Eiendomsskatt: FpU vil forby kommuner å ha eiendomsskatt. Vi mener det er en urettferdig dobbeltbeskatning som rammer de med lavest inntekt, spesielt studenter som vil inn på boligmarkedet og minstepensjonister. Eiendomsskatt er husleie til kommunen.

Eldresomsorg: FpU vil ha kvalitet i eldreomsorgen. Vi mener at bestemor skal få velge hvor hun skal bo, når hun skal legge seg, hva hun skal spise og alt annet hun gjør. Både private og offentlige sykehjem skal være likestilte når det gjelder finansiering, slik at bestemor fritt kan velge hvor hun vil bo når hun trenger hjelp uavhengig av hvem som leverer tjenesten.

Energi: FpU mener det er nødvendig med økt kraftutbygging og satsing på nye energikilder. Gass- og kjernekraft er miljøriktige bidrag for oppdekning av et økt energibehov i Europa når det mest aktuelle alternativet er olje- og kullkraftverk.

EU: Norge bør tilpasse seg endringer i EU-samarbeidet som innebærer en større grad av liberalisering. FpU sier nei til norsk medlemskap i EU.

Fagskoler: Fagskolene må likebehandles med offentlige og private fagskoler når det gjelder offentlig tilskudd.

Familiegjenforening: FpU ønsker å begrense mulighetene for familiegjenforening til å omfatte ektefelle og egne barn under 18 år. Ektefellen må være fylt 24 år. Samlet tilknytning til Norge må være større enn til et annet land.

Fattigdom: Fattigdomsbekjempelsen må rettes mot dem som virkelig har behov for hjelp. Det må være større innslag av behovsprøving. FpU vil av den grunn ha et absolutt fattigdomsmål som definerer hva man til enhver tid har behov for av grunnleggende goder.

Fengsel: FpU ønsker å heve straffene, spesielt for volds- og seksualforbrytelser. FpU vil ha private fengsler og belønne de fengslene som klarer å få flest mulig til å ikke bli kriminelle igjen. FpU mener det er uakseptabelt at mangel på fengselsplasser gjør at kriminelle går fri, og ønsker å bygge ut fengselskapasiteten.

Fengselsstraff: FpU ønsker å heve straffene, spesielt for volds- og seksualforbrytelser. FpU ønsker at et fengselsår skal være på 12 måneder, og ønsker å fjerne kvantumsrabattene i dagens straffesystem der man får mindre straff for de siste forbrytelsene enn de første. I tillegg bør permisjonsreglementet strammes inn.

Finans: Det må føres en ansvarlig finanspolitikk, med redusert offentlig sløsing og lavere skatter. Staten skal ikke bruke finanspolitikk for å påvirke økonomiens utvikling. En uavhengig sentralbank bør ha som oppgave å drive penge- og kredittpolitikken. Sentralbanken skal ha som målsetting å opprettholde stabilt pengevesen, og sikre en stabil og lav inflasjon.

Flyktninger: FpU mener at Norge har et ansvar sammen med resten av verden for å hjelpe flyktninger. Det beste er hvis vi kan hjelpe flyktningene i sine nærområder, da dette vil hjelpe langt flere enn å ta enkelte inn i landet. FpU krever at flyktninger som har fått opphold i Norge reiser tilbake til sitt hjemland når det ikke lenger er fare for deres sikkerhet.

FN: FN må bli mer effektivt, fokusert og mindre byråkratisk. Organisasjonen bør konsentrere seg om konfliktforebyggende og fredsskapende arbeid, samt arbeid knyttet til beskyttelse av menneskerettigheter.

Folkeavstemninger: FpU er i mot at politiske organer eller folket gjennom folkeavstemninger skal ha anledning til å fatte vedtak som krenker enkeltmenneskets grunnleggende rettigheter. FpU er dog positive til økt bruk av folkeavstemninger i politiske saker.

Folketrygden: FpU mener at det bør være et privat ansvar å sørge for sin egen alderdom, og vi vil derfor at folk selv skal velge sin spareform, men forutsetter at det finnes et fondsbaseringssystem som sikrer en grunnpensjon. FpU vil allerede nå privatisere tilleggspensjonene. Tilleggspensjonene som allerede har betalt dem inn, må tilbakebetales. FpU vil at arbeidsgiver og arbeidstaker skal overta ansvaret for sykelønn. Dette gjøres ved at det innføres en nasjonal minstestandard med karensdager og reduksjon av lønn under lengre fravær. Arbeidsgiver skal da dekke sykelønn mot at arbeidsgiveravgiften fjernes.

Forsvarspolitikk: FpU mener at det er viktig å opprette et forsvar med tilstrekkelig kapasitet og militærevne til å beskytte vitale, norske interesser, samt delta i nødvendige operasjoner med allierte i utlandet. Forsvaret bør profesjonaliseres med vervete styrker, og vi vil således avskaffe den tvungne verneplikten.

Formueskatt: Denne skatten representerer en dobbeltbeskatning og bør derfor fjernes.

Frihandel:Det bør arbeides for størst mulig frihandel. Det vil si å fjerne handelsbarrierer som toll eller andre proteksjonistiske grep. Det vil øke velstanden for alle land. FpU anser arbeidet for frihandel som Norges viktigste internasjonale oppgave, og vil jobbe for dette gjennom bl.a. WTO.

Frihet: FpU definerer frihet som fravær av tvang. FpU mener prinsipielt at tvang ikke skal brukes til annet enn å forsvare menneskets grunnleggende rettigheter, det vil si rett til liv, frihet og eiendom. Uttrykket «Min frihet slutter der din begynner», er en leveregel. Dette betyr at vi ønsker å tillate mennesker å leve sine egne liv, så lenge det ikke går ut over andre.

Fritt skolevalg: FpU mener at det er du som vet best hvor du vil gå på skole og vil derfor ha fritt skolevalg over hele landet. Du skal også kunne gå på skole i et annet fylke.

Gebyrer: Gebyrer skal gjenspeile den reelle kostnaden ved tjenesten som tilbys. Da skal det ikke koste flere tusen kroner å omregistrere en bil.

Gen- og bioteknologi: Den stadig akselererende utviklingen innenfor gen- og bioteknologi har gitt oss mange nye medisiner, mat og behandlingsmetoder som kan bidra til å forlenge og forbedre menneskers liv. FpU er positiv til bruk av gen- og bioteknologi, og ønsker at lovverket skal ha en liberal holdning overfor de muligheter gen- og bioteknologien gir.

Grunnloven: Ble skrevet i 1814 på Eidsvoll. De grunnleggende rettigheter som loven legger opp til, må vernes. Det være seg eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet og ytringsfrihet. Grunnloven står over alle andre lover.

Handel: En rekke restriksjoner for handelsnæringen må liberaliseres, herunder åpningstidsbestemmelser, konsesjons-, løyve- og bevillingsbestemmelser, samt restriksjoner på etablering og lokalisering av nye virksomheter. Næringens rammebetingelser bør forenkles blant annet gjennom færre regler, skjemaer og lavere avgifter.

Helsevesen: FpU vil at alle innbyggere skal være sikret behandling i et privat helsesystem. Med FpUs skattepolitikk vil folk få beholde mer av sine egne penger, og dermed være i stand til å finansiere mer av sine egne velferdsgoder gjennom private forsikringer som reguleres av det offentlige. For de som av ulike årsaker ikke greier å sørge for denne finansieringen selv, skal staten bidra med å dekke en standardforsikring. Staten må sikre at mennesker med spesielle behov for tjenester, eksempelvis kronisk syke, får et tilfredsstillende tilbud selv om dette vil føre til differensierte premier.

Homofile: FpU vil ha like rettigheter og plikter uansett legning.

Ideologi: FpUs ideologi er liberalisme som kommer fra det latinske ordet liber som betyr fri. Vi mener at politikere skal bestemme minst mulig og at du skal bestemme mest mulig selv.

Idrett: FpU mener at idrett og frivillighet er veldig viktig og at deres innsats er uvurdelig. Vi ønsker å gi idrettslag bedre økonomiske vilkår og fjerne moms på alt av frivillig arbeid.

Import: Vi ønsker å redusere tollavgiftene som gjenstår, blant annet på mat. Vi vil også fjerne 350-kronersgrense for import av varer fra utlandet, slik at du fritt kan importere f.eks. CDer, DVDer, klær og kosmetikk uten å skatte av det.

Innvandring: FpU mener at alle mennesker bør ha rett til å skaffe seg eiendom og bosette seg hvor i verden de vil. Dagens innvandringspolitikk har imidlertid en rekke uheldige konsekvenser. Blant annet gir rett til statlig velferd at en stor del innvandrerne kommer til Norge for å utnytte sosiale støtteordninger. FpU vil derfor erstatte dagens innvandringslovverk med en forsikringsordning der man kan tegne forsikring mot de rettighetsytelser det offentlige i dag sørger for. Vi vil også stramme inn muligheten til å gi utlendinger statsborgerskap. Personer med oppholdstillatelse skal hjemsendes straks hvis de dømmes for kriminelle forhold med straff over tre måneders ubetinget fengsel.

Integrering: Det er en forutsetning for integrering at innvandrerne tilegner seg det norske språk, og deltar i det norske samfunnet. Det må stilles krav om integrering for å få opphold og senere statsborgerskap.

Israel: FpU støtter det jødiske folks rett til eget land i Israel. FpU er ikke et talerør for den til enhver tids sittende regjering eller en forsvarer av alt og et Israel foretar seg. Vi erkjenner imidlertid staten Israel som en suveren og demokratisk stat med rett til å beskytte sine innbyggere mot eksterne trusler.

Jantelov: FpU er motstander av janteloven. FpU ønsker at alle skal få mulighet til å lykkes. Vi ønsker derfor å forenkle blant annet næringslivslovene og fjerne formueskatten.

Jernbane: Jernbanen bør åpnes for fri konkurranse, slik at skinnegående transport blir mer konkurransedyktig. ؘkt konkurranse gir også et billigere og bedre tilbud, som igjen gir en betydelig miljøgevinst.

Jordbruk: FpU vil fjerne landbrukssubsidier. Bonden må anses som selvstendig næringsdrivende. Jordbruksavtalen må avvikles.

Kapitalisme: Kapitalisme er et økonomisk system som innebærer at privatpersoner og frivillige sammenslutninger benytter sin eiendom, som de selv kan disponere slik de ønsker, til å produsere varer og tjenester, og så tilby disse for salg. FpU er en sterk forsvarer og tilhenger av kapitalismen fordi kapitalisme, frihandel og markedsøkonomi har løftet menneskenes levestandard til høyder man ikke engang kunne drømme om før. Samfunnssystemet har tillat mennesket å leve for sin egen skyld, og det har sett menneskets kreative krefter løs, ved å gi det både friheten og motivasjonen til å skape. (Se også: frihandel og kapitalisme.)

Karakterer: FpU vil ha karakterer i grunnleggende fag fra 5. klasse og orden og oppførsel fra 3. klasse. Foreldre har rett på å vite hvordan barna deres gjør det på skolen.

Kardemommeloven: FpUs politikk kan oppsummeres med kardemommeloven; man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre som man vil.

Kvotering: Kvotering er det motsatte av likestilling. FpU er motstander av enhver form for kvotering, den som er best kvalifisert skal få jobben uansett hudfarge, religion, kjønn eller legning.

Klima: FpU er positive til et globalt samarbeid for å utvikle teknologi som kan redusere forurensning og klimagasser. Kutt i utslipp bør tas der man får størst effekt.

Kollektivtrafikk: For mange unge er kollektivtransport eneste mulighet til å komme seg rundt. FpU vil bygge ut tog, buss og bane, spesielt i de store byene og sørge for en bedre kollektivtrafikk. På kveldstid og i helgene er det behov for et bedre kollektivtilbud.

Kriminalitet: FpU vil ha langt høyere straffer for kriminelle, spesielt for volds- og seksualforbrytelser.

Kultur: Norge trenger et levende kulturliv, fritt for politisk styring og hovedsakelig basert på personlig engasjement og frivillighet. FpU vil sette ned avgiftene på kultur.

Kunnskap: Kunnskap er en viktig innsatsfaktor i forhold til økonomisk vekst og Norges konkurransekraft i fremtiden. FpU mener det offentlige skal sørge for at den enkelte får mulighet til å oppnå et minimum av kunnskaper og personlig utvikling ut fra individuelle evner og interesser.

Kvoter: FpU vil i prinsippet ha fri flyt av varer og tjenester. Så lenge dagens kvoteordning eksisterer bør de norske kvotene for avgiftsfri import av øl, vin og brennevin økes og gjøres like de kvotene som gjelder for privat avgiftsfri import av alkoholholdige drikkevarer mellom EU-land. Det vil si at hver nordmann kan ta med ti liter sprit, 20 liter hetvin, 90 liter vin og 110 liter øl til eget forbruk.

Landbruk: FpU vil fjerne landbrukssubsidier. Bonden må anses som selvstendig næringsdrivende. Jordbruksavtalen må avvikles.

Likestilling: Dagens offentlige arbeid mot diskriminering og for likestilling føres på feil grunnlag. Ingen skal ha krav på spesielle tiltak, samtidig som ingen har lov til å diskriminere usaklig. Alle mennesker er likeverdige. Forholdet mellom kjønn, grupperinger og enkeltmennesker bør derfor i arbeidsliv, fritid og privatliv tilpasse seg naturlig, uten innblanding av offentlige organer. Likestillingsloven og ordningen med likestillingsombud bør derfor oppheves.

Lofoten: FpU vil tillate oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Lærerevaluering: For å sikre at elever får best mulig læring i skolen i vil FpU la elevene komme med sine synspunkter kvaliteten på undervisningen, og ønsker derfor at det innføres lærer- og skoleevaluering. Gode lærere skal belønnes med høyere lønn. Dårlige lærere må skjerpe seg, de som ikke skjerper seg må ut av skolen.

Lærerutdanning: Det må settes strengere krav til å bli lærer i Norge. Lærerutdanningen bør utvides til fem år, med et ekstra år i praksis. Lærere må ha større faglig fordypning enn i dag, og det må settes strengere krav til opptak blant annet ved å innføre et opptaksintervju. I tillegg ønsker FpU mer etter- og videreutdanning av lærere.

Lærlinger: FpU ønsker flere lærlingplasser slik at de som starter på yrkesfaglig utdanning også får muligheten til å avslutte utdanningen ved å være lærlinger og ta fagbrevet. Vi ønsker å fjerne arbeidsgiveravgiften bedriftene betaler for å ansette lærlinger og vi ønsker å øke tilskuddet bedriftene får for å ansette lærlinger.

Markedsøkonomi: FpU er tilhenger av en fri markedsøkonomi, regulert av tilbud og etterspørsel, uten innblanding fra offentlige myndigheter. Markedsøkonomi er det økonomiske system som gir det enkelte menneske størst frihet og beslutningsmulighet. (Se også: kapitalisme og frihandel.)

Media: En fri og uavhengig presse er en forutsetning for demokratiet, ytringsfriheten og rettsstaten. FpU er imot konsesjonsordning for TV og radio og ønsker fri etablering og privat eiendomsrett i eteren. For å sikre en mest mulig objektiv og uavhengig presse må pressestøtten fjernes.

Miljø: FpU er ikke tilhenger av symbolpolitiske virkemiddel for å få ned miljøskadelige utslipp. I Kina åpnes nesten to kullkraftverk i uken, ett av disse forurenser mer enn alle husstander i Norge tilsammen. Det er dette som er viktig å gjøre noe med.

Monarki: FpU mener styreformen i Norge skal avgjøres gjennom folkeavstemning, men FpU er i prinsippet motstandere av at makt og posisjoner går i arv.

Narkotika: FpU ser behovet for en mer moderne narkotikapolitikk. Norge bør gå vekk fra sin restriktive narkotikapolitikk til å føre en narkotikapolitikk som tar hensyn til de narkomane og deres helseforhold. FpU mener misbruk av narkotika bør bli behandlet som et sosialt problem og brukerne bør derfor ikke straffes, men tilbys behandling. Videre mener FpU det prinsipielt ikke er statens oppgave å straffe folk som gjør dårlige valg som kun rammer egen helse. FpU ønsker derfor å legalisere cannabis og andre lettere stoffer som anses for å være mindre avhengighetsskapende og har relativt få skadevirkninger.

NATO: FpU ønsker å utvide NATO-samarbeidet fra å være en nordatlantisk forsvarsallianse til å bli en global allianse der alle demokratiske land som oppfyller noen gitte krav til respekt for grunnleggende frihetsrettigheter kan bli medlem.

NRK: FpU vil ha bort NRK-lisensen. FpU mener at det er fullstendig galt å kreve 250 kr per måned i betaling for noe man ikke vil ha eller ser på. Vi mener at NRK enten må bli en betalingskanal som for eksempel Canal+ og TV1000 eller starte med reklame som alle andre kanaler.

Næringspolitikk: Uten et næringsliv som skaper verdiene er det heller ikke penger til å løse viktige offentlige og private oppgaver. FpU vil legge forholdene til rette for at næringslivet får friere spillerom slik at det skapes ytterligere verdier. Lover, løyver, konsesjoner, dispensasjoner og bevillinger legger ofte unødige hindre i veien for produksjonen. FpU ønsker derfor, så langt det er mulig, å redusere eller fjerne bruken av disse.  FpU ønsker ikke å videreføre subsidieordninger eller andre overføringer til næringslivet. FpU ser ingen grunn til å støtte opp bedrifter som følge av lav etterspørsel etter dets produkt.

Offentlig sektor: Det offentlige byråkratiet i Norge må reduseres. Et stort byråkrati innskrenker enkeltmenneskets frihet og forbruker skattebetalernes penger på en urimelig måte.

Oljefondet: FpU vil ha en restriktiv bruk av oljepenger. Avkastningen fra fondet bør gå til utbygging av infrastruktur og skattelettelser.


Penge- og kredittpolitikk: Pengepolitikken må ikke brukes for å påvirke økonomiske svingninger. Raske endringer i pengemengden og rentenivå for å stimulere økonomien lager et urealistisk bilde av den økonomiske situasjonen. Dette fører til feilinvesteringer og lite forutsigbarhet som kan skape økonomiske bobler, og større nedgang på lengre sikt. En uavhengig sentralbank bør ha som oppgave å drive penge- og kredittpolitikken. Sentralbanken skal ha som målsetting å opprettholde et stabilt pengevesen.

Pensjon: FpU mener at det bør være et privat ansvar å sørge for sin egen alderdom, og vi vil derfor at folk selv skal velge sin spareform, men forutsetter at det finnes et fondsbaseringssystem som sikrer en grunnpensjon. FpU vil allerede nå privatisere tilleggspensjonene. Tilleggspensjonene som allerede har betalt dem inn, må tilbakebetales.

Politiet: FpU vil ha langt mer politi i gatene. Vi mener at det er helt absurd at verdens rikeste land ikke har råd til å holde innbyggerne sine trygge.

Pressen: En fri og uavhengig presse er en forutsetning for demokratiet, ytringsfriheten og rettsstaten. FpU er imot konsesjonsordning for TV og radio og ønsker fri etablering og privat eiendomsrett i eteren. For å sikre en mest mulig objektiv og uavhengig presse må pressestøtten fjernes.

Proteksjonisme: FpU ønsker å kutte all stat-til-stat-bistand, og erstatte dagens ordning med reell frihandel. Det vil si få handelsbarrierer som toll eller andre proteksjonistiske grep. FpU vil kun gi direkte pengeoverføringer som nødhjelp ved humanitære katastrofer.

Psykiatri: Ungdomspsykiatrien bør styrkes, og ventetidene for behandling bør reduseres.

Q-Melk: Tidligere hadde Tine monopol på alle meieriprodukter i Norge. I 2005 kom Q-meieriene og skapte konkurranse. Dette har ført til innovasjon og bedre produkter. FpU vil ha konkurranse på alle områder og fjerne alle monopoler.

Rasisme: FpU mener at ingen skal forskjellsbehandles på bakgrunn av religion, hudfarge, kjønn eller etnisk opprinnelse, og tar sterk avstand fra rasisme.

Rettsikkerhet: I et demokrati er det viktig at tiltalte får en rettferdig rettergang og har mulighet til å forsvare seg.

Rettsstaten: Rettstaten må styrkes, og domstolene må være uavhengige og gis adgang til å ugyldiggjøre lover som strider mot grunnloven.

Rovdyr : FpU mener det er huseiernes ansvar å beskytte dyrene sine mot rovdyr. FpU vil derfor erstatte dagens erstatningsordning med private erstatningsløsninger

Rus: FpU mener det er alt for strenge reguleringer på rusmidler. Avgiftene på alkohol bør reduseres, og åpnings- og utsalgsbestemmelsene bør mykes opp.

Samferdsel: Norge har Europas tregeste veinett og jernbane. FpU vil ha et infrastrukturfond på 300 mrd. som sørger for at vi får verdens beste infrastruktur i verdens rikeste land.

Samfunnstraff: Samfunnstraff kan være en passende reaksjon mot milde lovbrudd. Samfunnstjeneste må ikke bli brukt som straff, men som rehabilitering. Gjengangere må ikke få tilbud om samfunnstjeneste. Den må videre ikke bli brukt ved vold og seksualsaker

Sentralbank: En uavhengig sentralbank bør ha som oppgave å drive penge- og kredittpolitikken. Sentralbanken skal ha som målsetting å opprettholde stabilt pengevesen, og sikre en stabil og lav inflasjon.

Sidemål: FpU vil gjøre sidemålet i skolen valgfritt. Vi mener dette kan tilbys som valgfag.

Skatt: FpU vil fjerne frikortgrensen og sette ned en rekke skatter og avgifter slik at ungdom får beholde mer av sine egne penger.

Skattelister: FpU vil forby offentliggjøring av skattelister.

Skole: FpU ønsker en skole med eleven i sentrum. Vi vil ha valgfritt sidemål, fritt skolevalg, lærerevaluering, mindre teori på yrkesfag, og stille større krav til lærere og skoleledere.

Skjenketider: FpU vil åpne for utesteder og butikker kan holde døgnåpet. Bare de som eier butikken skal bestemme når de skal ha åpent og hva de skal selge.

Solarium: FpU vil ikke ha 18-årsgrense på bruk av solarium.

Spillpolitikk: FpU vil åpne for casinovirksomhet i Norge, og tillate både poker og andre spill.

Statens lånekasse: FpU vil legge ned lånekassen og erstatte dette med en garantiordning som gjør at alle studenter får de samme vilkårene i private banker som de i dag får i lånekassen. Da kan du velge din egen bank og få best mulig service.

Stemmerett: FpU mener stemmeretts- og myndighetsalder i Norge skal være 18 år.

Straff: Straffenivået i Norge er alt for lavt. FpU ser ikke på straff som ett mål i seg selv, men et virkemiddel for å bekjempe kriminalitet. FpU ønsker å innføre reel livstidsstraff. Den kriminelle skal dømmes for hvert enkelt lovbrudd, slik at straffene økes proporsjonalt med lovbruddene.

Studiefinansiering:
Studenter flest har alt for lite å rutte med. Vi mener at studiefinansieringen skal gi studentene tilstrekkelig økonomi til å studere på heltid. FpU krever en økning av stipend og lån. Studiestøtten må forlenges til 11 måneder, slik at studenter flest får økonomisk frihet til å studere på heltid. FpU vil også øke frikortgrensen til 100.000, og doble grensen for hva studenter kan tjene før stipendet kuttes. Videre bør mer av lånet gjøres om til stipend ved gjennomføring av studier på normert eller kortere tid.

Stykkpris: FpU ønsker et flatere skattesystem, med redusert toppskatt og høyere innslagspunkt. Folk med vanlige inntekter burde ikke betale toppskatt.

Subsidier: Ved å gjennomføre generelle, samt store skatte- og avgiftslettelser, vil vi sette enkeltmennesket og bedrifter i stand til å greie seg selv uten subsidier.

Tobakk: FpU vil redusere avgiftne på tobakk i Norge til svensk nivå.

Toll: FpU ønsker å redusere tollavgiftene som gjenstår, blant annet på mat. Vi vil også fjerne 350-kronersgrense for import av varer fra utlandet, slik at du fritt f.eks. kan importere klær og kosmetikk uten å skatte for det.

Toppskatt: FpU et flatere skattesystem, med redusert toppskatt og høyere innslagspunkt. Folk med vanlige inntekter burde ikke betale toppskatt.


U-hjelp: FpU mener at frihandel er den beste måten for Norge å skape langsiktig økonomisk vekst for u-land. Økt import fra fattige land vil være den beste form for bistand. FpU vil avskaffe statlig u-hjelp, og begrense bistand kun til ren humanitær nødhjelp i forbindelse med katastrofesituasjoner.

Uteliv: FpU vil ha et mangfoldig uteliv i Norge. Vi mener at det er du selv som skal bestemme når du skal gå ut og når du skal gå hjem. Den beste måten å forhindre bråk og uro er å åpne flest mulig skjenkesteder, samt tillate døgnåpne skjenketider. Da vil alle dra hjem til forskjellige tider, folkemengdene blir spredt og det blir langt mindre kødannelser som ofte er hvor problemene oppstår. Vi vil også ha langt mer politi i gatene.

Valgfrihet: Et sentralt begrep i vår velferdspolitikk er valgfrihet. Derfor ønsker vi også at finansieringen av viktige velferdsgoder skal følge brukeren, og at brukeren skal kunne velge tjenesteleverandør, enten det er behov for sykehus, sykehjem, barnehage, skole eller annet.

Veier: Veinettet i Norge er håpløst foreldet. Vi vil arbeide for å få et effektivt veinett med sikre og miljøvennlige veier. Oljepenger bør i større grad brukes til infrastrukturinvesteringer i Norge.

Velferdsstaten: FpU mener at et annet samfunn er mulig, der statens rolle er mindre enn i dag. Dette gjør at innbyggerne får mer frihet, men også mer ansvar for hvordan de vil leve sitt eget liv.

Verneplikt: FpU er grunnleggende imot tvang og kan derfor ikke akseptere verneplikt. FpU mener også at det beste forsvaret er det som er bygget på frivillighet og motiveringsfaktorer, og vi vil derfor innføre en ordning med et frivillig og profesjonelt forsvar.

Vinmonopolet: FpU vil avvikle vinmonopolet og gjøre det mulig for dagligvarebutikkene å selge vin og sprit, slik som i Danmark.

Voldtekt og seksuelle overgrep: Dette er noen av de groveste kriminelle handlinger, og vi vil ha strengere straffer og økt satsing på oppklaring. I tillegg vil vi opprette et eget offer- og pårørendeombud.


Yrkesfag: FpU vil ha mindre teori på yrkesfag. Vi mener at dersom du går yrkesfag og skal bli f.eks. bilmekaniker, så er det viktigst at du blir god til å mekke bil, ikke å lære diktanalyse.

Ytringsfrihet: Alle forsøk på innskrenkninger i ytringsfriheten bør motarbeides. Ytringsfriheten bør også omfatte reklamebudskap.Øl: FpU er for lavere avgifter på øl og vin. Vi er også for at du kan drikke øl i parker. Vi mener at dersom du lager kvalm så skal du straffes. Men, hvis du klarer å oppføre deg fint så skal du få være i fred med ølen din.

Økonomi
: FpU er tilhenger av en fri markedsøkonomi, regulert av tilbud og etterspørsel, uten innblanding fra offentlige myndigheter. Markedsøkonomi er det økonomiske system som gir det enkelte menneske størst frihet og beslutningsmulighet. (Se også: frihandel og kapitalisme)

Årsavgift: FpU vil fjerne årsavgiften på bil og motorsykler.